Dziedzictwo kulturowe

Cultural Heritage

2023Z

Kod przedmiotu58S1-DZKULT
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Izabela Lewandowska, Dziedzictwo kulturowe − problemy terminologiczne, zakres pojęciowy, podejście badawcze, w: Róbcie teatr… Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Bohdanowi Głuszczakowi, red. I. Grzesiak, A. Naruszewicz-Duchlińska, A. Staniszewski, Olsztyn , 2007, s. 65-85 2) UNESCO , Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, Paryż, 1972 3) UNESCO , Konwencja w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, Paryż, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi