Ekonomia

Economics

2021Z

Kod przedmiotu58S1-EKONOM
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępnepodstawy wiedzy matematycznej
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPodstawowe pojęcia ekonomiczne. Kluczowe zasady ekonomii. Rynek, podstawowe prawa rynku. Teoria pieniądza. System finansowy. Elementy matematyki finansowej. Główne pojęcia i kategorie makroekonomiczne. Gospodarka globalna.,ĆWICZENIA AUDYTORYJNE:ĆWICZENIA:Podstawowe pojęcia ekonomiczne: praca, kapitał, czynniki produkcji, produkcja, usługi, dobra gospodarcze, państwo, przedsiębiorstwo, gospodarstwo domowe. Pojęcie ekonomii, podział i jej funkcje. Granica możliwości produkcyjnych. Popyt, krzywa popytu. Pozacenowe determinanty popytu. Podaż, krzywa podaży. Czynniki pozacenowe wpływające na podaż. Równowaga rynkowa. Ceny minimalne i maksymalne. Produkt krajowy brutto. Produkt narodowy brutto. Produkt narodowy netto. Miara dobrobytu ekonomicznego. Rodzaje inflacji i jej skutki. System bankowy. Bank centralny. Instrumenty polityki pieniężnej. Wydatki publiczne. Podatki. Elementy sektora finansów publicznych. Deficyt budżetowy i dług publiczny. Bezrobocie.
Cel kształceniaPoznanie, poszerzenie, pogłębienie i utrwalenie wiedzy teoretycznej z zakresu ekonomii, poznanie i przyswojenie faktów, zasad, teorii oraz praktyk powiązanych z dziedziną ekonomii.
Literatura podstawowa1) Milewski, R., Kwiatkowski, E. , Podstawy ekonomii, PWN, 2004 2) Milewski, R., Kwiatkowski, E. , Podstawy ekonomii, ćwiczenia i zadania, PWN, 2006 3) Samuelson, P., Nordhaus, W. D. , Ekoomia, PWN, 2014 4) Dębniewski G., Pałch H., Zakrzewski W., Mikroekonomia, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi-