Geografia społeczno-ekonomiczna

Socio-Economic Geography

2022Z

Kod przedmiotu58S1-GSEK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające.
Wymagania wstępne.
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPodstawy teoretyczno-metodologiczne geografii ekonomicznej. System: środowisko przyrodnicze – człowiek. Współczesny polityczno- ekonomiczny podział świata. Rozwój demograficzno-społeczny i kulturalny ludności. Struktura funkcjonalno-przestrzenna osadnictwa. Lokalizacja rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Lokalizacja górnictwa i przemysłu. Infrastruktura komunikacyjna. Zagospodarowanie turystyczne. Handel międzynarodowy. Integracja polityczna i ekonomiczna świata ,ĆWICZENIA AUDYTORYJNE:ĆWICZENIA:Analiza porównawcza struktury demograficznej wybranego obszaru. Oddziaływanie warunków przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych na zróżnicowanie wybranego elementu struktury przestrzennej rolnictwa. Czynniki lokalizacji przemysłu – analiza na przykładzie wybranej branży. Delimitacja uwarunkowań przyrodniczych i pozaprzyrodniczych dla rozwoju turystyki na przykładzie wybranego obszaru.Określenie poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego dla wybranego obszaru
Cel kształceniaPrzedstawienie charakterystyki działów geografii społeczno-ekonomicznej oraz podstawowych metod ich prezentacji przestrzennej, tj.: zaludnienie i osadnictwo, rolnictwo i użytkowanie ziemi, lokalizacja branż i gałęzi przemysłu, rozmieszczenie usług, zagospodarowanie turystyczne, transport i łączność. Uwzględnienie problemów integracji ekonomicznej współczesnego świata i Europy.
Literatura podstawowa1) Domański R., Geografia ekonomiczna - ujęcie dynamiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006 2) Kuciński K., Geografia ekonomiczna, WOLTERS KLUWER business, 2009 3) Fierla I. (red.), Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011 4) Tkocz J., Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej . Wykład teoretyczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008
Literatura uzupełniająca1) Bański J., wyd. PWE, Geografia rolnictwa polski, 2007r., tom 2) Falkowski J., Kostrowicki J., wyd. PWN, Geografia rolnictwa świata, 2001r., tom 3) Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., wyd. PWE,, Geografia turystyki Polski , 2008r., tom 4) Wieloński A., wyd. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Geografia Przemysłu , 2005r., tom
Uwagi.