Historia architektury i sztuki

History of architecture and art

2021L

Kod przedmiotu58S1-HAISZ
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza dotycząca historii kultury, zwłaszcza regionalnej
Opis ćwiczeń
Opis wykładówTreści wykładów mają za zadanie zaznajomić studentów ze stylami w architekturze i sztuce powszechnej, co umożliwi właściwe odczytanie dzieła sztuki i architektury w kontekście kulturowym. Podstawowa wiedza dotycząca ikonografii i ikonologii jest przedstawiona na przykładzie analizy wybranych dzieł architektonicznych oraz malarstwa i rzeźby.,ĆWICZENIA:Celem ćwiczeń jest zapoznanie się z dziedzictwem kulturowym Polski i Europy. Student wyposażony w wiedzę zdobytą na wykładach, w trakcie zajęć ćwiczeniowych rozpoznaje style architektoniczne i założenia historycznych miast. Uczestnicy zajęć opracowują trasy turystyczne miasta, prezentujące jego najważniejsze zabytki oraz jego najnowszy wizerunek. Podczas zajęć studenci dokonują indywidualnych analiz stylistycznych i wypowiedzi na temat historycznych obiektów architektonicznych i dzieł sztuki.
Cel kształceniaZdobycie wiedzy przydatnej w pracy zawodowej
Literatura podstawowa1) Jonathan Glancey, Historia architektury, PWN, Warszawa, 2002 2) Pevsner Nicolaus, Historia architektury europejskiej, t. 1-2, Arkady, 2012 3) K. Estreicher, Historia sztuki w zarysie, PWN, Warszawa, 1986 4) Białostocki J., Sztuka cenniejsza niż złoto, PWN, Warszawa, 2004 5) Anne D'Alleva, Metody i teorie historii sztuki , Univwersitas Kraków, 2013
Literatura uzupełniająca1) T. Chrzanowski, wyd. Warmińskie Wyd. Diecezjalne, Przewodnik po zabytkowych kościołach północnej Warmii, 1978r., tom 2) H. Madej, J. Piskorska, J. Wojtkowski, wyd. Warmińskie Wyd. Diecezjalne, Przewodnik po zabytkowych kościołach południowej Warmii, 1973r., tom
UwagiTworzenie przez studentów tras turystycznych Olsztyna planowane jest jako bloki tematyczne:Olsztyn gotycki, miasto modernistyczne, powojenna architektura miasta. Planowane są także wyjścia do Muzeum Nowoczesności i Domu Mendelsohna.