Krajoznawstwo

Sightseeing

2022Z

Kod przedmiotu58S1-KRAJ
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kruczek Z., Kurek A., Nowacki M.,, Krajoznawstwo. Teoria i metodyka. , Proksenia, Kraków, 2012 2) PTTK, Kanon krajoznawczy Polski., PTTK Warszawa, 2004 3) Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., , Geografia turystyki Polski., PWE, Warszawa, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi