Organizacja i zarządzanie turystyką i rekreacją

Organisation and Management of Tourism And Recreation

2022L

Kod przedmiotu58S1-OIZTIR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Czermiński A., Czerska M., Nogalski B. Rutka R., "Organizacja i zarządzanie", , , UG Gdańsk, 1994 2) Czermiński A., Czerska M., Nogalski B. Rutka R., Apanowicz J. , "Zarządzanie organizacjami", TNOiK Toruń, 1002 3) Kirejczyk E., Sarnowski J. , "Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym.",, Wyższa Szkoła Ekonomiczna AlmaMer, 7002 4) Rapacz A. , "Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej", , Wyd. Akademii Ekonomicznej Wrocław., 1002
Literatura uzupełniająca
Uwagi