Podstawy rachunkowości i finansów

Fundamentals of accounting and finance

2021Z

Kod przedmiotu58S1-PRIF
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceEkonomia
Wymagania wstępneZnajomość podstaw ekonomii i algebry
Opis ćwiczeń
Opis wykładówmówienie zasad rachunkowości. Charakterystyka sprawozdań finansowych. Prowadzenie ksiąg rachunkowych. Inwentaryzacja. Wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego. Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych. Archiwizacja dokumentów. Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie.,ĆWICZENIA:Bilans finansowy i jego budowa. Typy operacji bilansowych. Budowa i funkcjonowanie kont bilansowych i wynikowych. Księgowanie operacji bilansowych i wynikowych. Sporządzanie podstawowych dokumentów sprawozdawczości finansowej: bilansu i rachunku zysków i strat.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z podstawowymi zjawiskami, mechanizmami i prawidłowościami zachodzącymi w „świecie” finansów i rachunkowości, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa turystycznego. Omówienie finansowych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Zaprezentowanie mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego w państwie i jego wpływu na zarządzanie organizacjami. Omówienie zagadnień związanych ze sprawozdawczością jednostki gospodarczej.
Literatura podstawowa1) Biczysko W., Tauber R.D. , Wybrane problemy zarządzania finansami i rachunkowością w hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji, Wyd. Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, 2007 2) Kuczyńska – Cesarz A., Zasady rachunkowości. Podręcznik , Difin, 2008 3) Winter M., Górski M., Śliwa J., Kalwasińska E., Wprowadzenie do finansów i rachunkowości , Wyd. WNWZ, 2008 4) Korenik D., Korenik S., Podstawy finansów, PWN, 2010
Literatura uzupełniająca1) Gmińska R., Jaworski J., wyd. CeDeWu, Wstęp do rachunkowości przedsiębiorstw. Sprawozdawczość finansowa i ewidencja operacji gospodarczych w przykładach i zadaniach, 2017r., tom 2) Sierpińska M., Jachna T. , wyd. PWN, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, 2015r., tom
Uwagi