Antropomotoryka

Anthropomotorics

2019L

Kod przedmiotu1858S1-ANTROP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia terenowe
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnepełne uczestnictwo w zajęciach
Opis ćwiczeńPodstawy motoryki człowieka i klasyfikacja czynnikowa i jakościowa ruchu. Wybrane dyscypliny naukowe, a przemieszczanie się ciała. Klasyfikacja oraz podział zdolności motorycznych człowieka. Sprawność fizyczna, aktywność fizyczna, – podstawowe pojęcia. Kondycyjne zdolności motoryczne. Rozwój siły w ontogenezie Siła mięśniowa – podstawowe pojęcia, stan wiedzy. Źródła energii wykorzystywanej do pracy mięśni. Metodyka kształtowania siły. Wytrzymałość jako energetyczna zdolność motoryczna. Wytrzymałościowe możliwości człowieka - podstawowe pojęcia, stan wiedzy. Rodzaje wytrzymałości. Źródła zabezpieczenia energetycznego. Metody kształtowania wytrzymałości. Koordynacja – zdolność informacyjna. Koordynacyjne zdolności motoryczne - ich struktura i uwarunkowania, podstawowe pojęcia. Źródła energetyczne. Struktura motoryczności człowieka w aspekcie kondycyjnym i koordynacyjnym. Równowaga ciała i jej szczególne znaczenie w życiu człowieka. Zdolności motoryczne hybrydowe. Szybkościowe zdolności motoryczne człowieka – podstawowe pojęcia, stan wiedzy. Struktura szybkości i jej rodzaje. Źródła zabezpieczenia energetycznego. Rodzaje kontroli możliwości szybkościowych człowieka. Gibkość jako zdolność morfofunkcjonalna. Gibkościowe predyspozycje człowieka – podstawowe pojęcia, stan wiedzy. Rola i znaczenie wychowania fizycznego w procesie usprawniania ruchowego.Rodzaje sprawności fizycznej i możliwości jej kształtowania w ontogenezie.
Opis wykładówMotoryczność człowieka. Nauki o ruchu: kinezjologia, kinantropometria, biomechanika, fizjologia. Strony motoryczności. Obszar badań. Model zależności między podłożem i przejawami ruchu oraz między właściwościami rzeczywistymi a konstruktami teoretyczno-empirycznymi jako podstawa klasyfikacji motoryczności człowieka. Zdolności motoryczne. Systematyka zdolności motorycznych. Znaczenie zdrowotne fitness. Etapy opanowywania czynności ruchowych. Podstawowe zasady, metody i środki nauczania czynności ruchowych. Metody i formy kontroli poziomu opanowywani umiejętności ruchowych. Postawa ciała i lokomocja w ujęciu rozwojowym. Planowanie procesu nauczania czynności ruchowych osób niepełnosprawnych. Kontrola i ocena w nauczaniu czynności ruchowych.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studentów z całokształtem zdolności motorycznych, właściwościami i możliwościami ruchowymi ludzkiego organizmu oraz zmiennością w procesie rozwoju ontogenetycznego; istotą i strukturą procesów motorycznych, teoriami usprawnienia i uczenia ruchowego
Literatura podstawowa1) Czabański B., Kształcenie psychomotoryczne. , AWF, Wrocław., 2000 2) Drabik J., Testowanie sprawności fizycznej u dzieci, młodzieży i dorosłych, AWF Gdańsk, 1997 3) Drozdowski Z., Filogenetyczny rozwój motoryczności człowieka., Kraków, 1994 4) Osiński W., Antropopmotoryka., AWF Poznań, 2003 5) Raczek J., Mynarski W., Ljach W., Kształtowanie i diagnozowanie koordynacyjnych zdolności motorycznych., AWF Katowice., 2003
Literatura uzupełniająca1) Szopa J., Mleczko E., Żak S. , wyd. PWN, Warszawa, Podstawy antropomotoryki., 2000r., tom 2) Starosta W., wyd. Instytut Sportu, Warszawa, Motoryczne zdolności koordynacyjne (znaczenie, struktura, uwarunkowania, kształtowanie). , 2003r., tom
UwagiZapoznanie się z podstawową wiedzą dotyczącą motoryki człowieka. Zapoznanie się z podstawową wiedzą dotyczącą procesu uczenia motorycznego – czynności motoryczne, umiejętności ruchowe, nawyki ruchowe, sterowanie ruchem. Zapoznanie się z aspektami rozwojowymi człowieka.