Biometeorologia w turystyce i rekreacji

Biometeorology in Tourism and Recreation

2021Z

Kod przedmiotu1858S1-BTIR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceEkologia i Ochrona Środowiska
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńPoznanie przyrządów i metodyki pomiarów promieniowania słonecznego, usłonecznienia i oświetlenia; temperatury powietrza i gleby; opadów atmosferycznych. Metody obliczania wartości parametrów meteorologicznych związane z energią promieniowania słonecznego, temperaturą powietrza i gleby, wskaźnikami zawartości pary wodnej w powietrzu, ciśnieniem atmosferycznym; opadami atmosferycznymi. Prezentacje studentów i dyskusja na następujące tematy: Warunki meteorologiczne dla potrzeb turystyki, biometeorologia sportu wyczynowego, wykorzystanie biometeorologii w planowaniu przestrzennym, metody oceny bioklimatu dla lokalizacji uzdrowisk, bioklimat miast, antropogeniczne przemiany klimatu Polski i Świata.
Opis wykładówWprowadzenie do podstaw meteorologii, biometeorologii i klimatologii. Procesy kształtujące pogodę: promieniowanie elekromagnetyczne, termika troposfery, wilgotność powietrza, ciśnienie atmosferyczne i wiatry, opady i osady. Cyrkulacja globalna atmosfery kształtowanie klimatu Europy i Polski. Wpływ warunków meteorologicznych na organizm, bodźce termiczne, wilgotnościowe, radiacyjne, mechaniczne i ciśnienia. Procesy przystosowawcze organizmu człowieka do warunków klimatycznych. Człowiek i rytmy biologiczne w różnych skalach czasowych. Meteoropatologia. Meteorotropowe sytuacje pogodowe. Dolegliwości i choroby meteorotropowe. Synoptyka meteorologiczna i biosynoptyka. Klasyfikacje pogody i regiony bioklimatyczne Polski. Mikroklimat i topoklimat terenów rekreacyjnych. Mikroklimat pomieszczeń do pracy i wypoczynku. Klimat miasta. Wykorzystanie klimatologii w rolnictwie, agrometeorologia. Oceny warunków klimatycznych dla celów rekreacji i lecznictwa uzdrowiskowego. Współczesne zmian klimatu.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zaznajomienie studenta z podstawowym zakresem wiedzy obejmującej procesy i zjawiska meteorologiczne i klimatologiczne oraz wskazanie na ich wpływ na organizm człowieka w aspekcie korzystania z różnych form turystyki i rekreacji.
Literatura podstawowa1) Woś A., Meteorologia dla geografów. , PWN, 2000 2) Kożuchowski (red.), Meteorologia i klimatologia, PWN, 2005 3) Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., Bioklimatologia człowieka, IGiPZ PAN, 1997 4) Błażejczyk K, Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce, IGiPZ PAN, 2004
Literatura uzupełniająca1) Sorbjan Z., wyd. Prószyński i S-ka, Meteorologia dla każdego. Opowieści, teorie i proste doświadczenia, 2001r., tom 2) Archer D., wyd. PWN, Globalne ocieplenie. Zrozumieć prognozę, 2011r., tom 3) Woś A., wyd. PWN, Klimat Polski, 1995r., tom
Uwagibrak