Dziedzictwo kulturowe

Cultural Heritage

2021Z

Kod przedmiotu1858S1-DZKULT
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceHistoria architektury i sztuki
Wymagania wstępneZnajomość stosowanej terminologii
Opis ćwiczeńEuropejska i polska ochrona dóbr kultury – historia działań prawnych. Ochrona zabytków na ziemiach pruskich/Warmii i Mazurach przed i po II wojnie światowej. Dziedzictwo kulturowe i turystyka Sieci Miast Cittaslow.
Opis wykładówPrzedmiotem wykładów jest dziedzictwo kulturowe, rozumiane jako istotny element każdego narodu, jego tożsamości. Po przybliżeniu definicji dziedzictwa kulturowego, przedmiotem szczególnego zainteresowania będą akty prawne - międzynarodowa konwencja o ochronie dziedzictwa kulturalnego i naturalnego z 1972 r., międzynarodowa konwencja o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 r., polska ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r., Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Olsztyńskiego na lata 2018–2021
Cel kształceniaStudent rozumie czym jest dziedzictwo kulturowe, na podstawie prawa międzynarodowego, polskiego i regionalnego. Zna historię i uwarunkowania europejskiej i polskiej ochrony dóbr kultury. Potrafi scharakteryzować wybrane zwyczaje i tradycje pielęgnowane w swojej rodzinie i środowisku. Przykład zarządzania dziedzictwem kulturowym Warmii i Mazur wskazuje na liczne możliwości zaangażowania się absolwentów tego kierunku w kreowaniu nowych produktów turystycznych ukierunkowanych na prezentację walorów regionalnych.
Literatura podstawowa1) Izabela Lewandowska, Dziedzictwo kulturowe − problemy terminologiczne, zakres pojęciowy, podejście badawcze, w: Róbcie teatr… Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Bohdanowi Głuszczakowi, red. I. Grzesiak, A. Naruszewicz-Duchlińska, A. Staniszewski, Olsztyn , 2007, s. 65-85 2) UNESCO , Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, Paryż, 1972 3) UNESCO , Konwencja w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, Paryż, 2003
Literatura uzupełniająca1) oprac. zbior., Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Olsztyńskiego, Olsztyn, 2018–2021 2) Jan Pruszyński, Ochrona zabytków w Polsce: geneza, organizacja, prawo, Warszawa , 1989 3) Jacek Sobczak, Terresa Gardocka (red.), Prawna ochrona dóbr kultury, Toruń, 2009
UwagiBrak