Ekologia i ochrona środowiska

Ecology and environmental protection

2019L

Kod przedmiotu1858S1-EIOS
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńĆwiczenia przedmiotowe: Zagęszczenie populacji roślin – metoda kwadratów - symulacja badań terenowych, obliczanie zagęszczenia i frekwencji populacji roślinności. Liczebność populacji zwierząt –metoda ponownych połowów, obliczanie liczebności populacji zwierząt. Różnorodność gatunkowa – analiza biocenoz – indeksy zróżnicowania gatunkowego i wskaźnik równomierności. Prezentacje referatów dotyczacych zagadnień wspólnych dla ekologii i turystyki.
Opis wykładówZakres ekologii. Potrzeba znajomości ekologii w turystyce. Środowisko życia – wszechświat, początki Ziemi, atmosfera, temperatura, promieniowanie, woda, gleba, zasoby naturalne Ziemi, klimat. Termodynamika i równowaga w przyrodzie. Autekologia i synekologia. Ekosystemy – funkcjonowanie, typy. Biomy. Dynamika biocenoz. Ekologia populacji. Konkurencja, drapieżnictwo, pasożytnictwo, mutualizm. Agroekologia i rolnictwo ekologiczne, ekologia człowieka, ekologia krajobrazu, ekologia miast, ekologia turystyki. Ochrona środowiska – podstawowe pojęcia. Historia ochrony środowiska. Ochrona powietrza, wód i gleb. Degradacja gleb i wód – ich rekultywacja. Zanieczyszczenie powietrza – metody przeciwdziałania. Odpady i ścieki w środowisku. Zagrożenia zdrowia degradacją środowiska, hałasem i promieniowaniem. Organizacja ochrony środowiska w Polsce. Międzynarodowy charakter ochrony środowiska. Prawne i społeczne aspekty ochrony środowiska.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zrozumienie przez studenta relacji między organizmami żywymi a środowiskiem w połączeniu ze współczesnymi problemami ochrony środowiska, w szczególności rozumienie oddziaływania człowieka korzystającego z usług turystycznych i rekreacyjnych na środowisko. Celem jest nabycie umiejętności organizowania turystyki i rekreacji w sposób nie zagrażający środowisku przyrodniczemu oraz wdrażanie zasad rozwoju zrównoważonego w turystyce i rekreacji.
Literatura podstawowa1) MacKenzie A., Ball A.S., Virdee S.R., Ekologia. Krótkie Wykłady , PWN, 2000 2) Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D., Ochrona Środowiska Przyrodniczego., PWN, 2010
Literatura uzupełniająca1) Weiner J., wyd. PWN, Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik ekologii ogólnej, 2004r., tom
Uwagibrak