Ekonomia

Economics

2019Z

Kod przedmiotu1858S1-EKONOM
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępnepodstawy wiedzy matematycznej
Opis ćwiczeńPodstawowe pojęcia ekonomiczne: praca, kapitał, czynniki produkcji, produkcja, usługi, dobra gospodarcze, państwo, przedsiębiorstwo, gospodarstwo domowe. Pojęcie ekonomii, podział i jej funkcje. Granica możliwości produkcyjnych. Popyt, krzywa popytu. Pozacenowe determinanty popytu. Podaż, krzywa podaży. Czynniki pozacenowe wpływające na podaż. Równowaga rynkowa. Ceny minimalne i maksymalne. Produkt krajowy brutto. Produkt narodowy brutto. Produkt narodowy netto. Miara dobrobytu ekonomicznego. Rodzaje inflacji i jej skutki. System bankowy. Bank centralny. Instrumenty polityki pieniężnej. Wydatki publiczne. Podatki. Elementy sektora finansów publicznych. Deficyt budżetowy i dług publiczny. Bezrobocie.
Opis wykładówPodstawowe pojęcia ekonomiczne. Kluczowe zasady ekonomii. Rynek, podstawowe prawa rynku. Teoria pieniądza. System finansowy. Elementy matematyki finansowej. Główne pojęcia i kategorie makroekonomiczne. Gospodarka globalna.
Cel kształceniaPoznanie, poszerzenie, pogłębienie i utrwalenie wiedzy teoretycznej z zakresu ekonomii, poznanie i przyswojenie faktów, zasad, teorii oraz praktyk powiązanych z dziedziną ekonomii.
Literatura podstawowa1) Milewski R. i Kwiatkowski E. (red.), Podstawy ekonomii , PWN Warszawa, .2005, s. 553 2) Milewski R. i Kwiatkowski E. (red.nauk. wyd. III), Podstawy ekonomii. Ćwiczenia i zadania., PWN Warszawa, 2006, s. 251 3) Czarny B., Podstawy ekonomi, PWE Warszawa, 2011, s. 691
Literatura uzupełniająca
Uwagi-