Ekonomika turystyki i rekreacji

Economics of Tourism and Recreation

2020Z

Kod przedmiotu1858S1-ETIR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceEkonomia
Wymagania wstępnepodstawy wiedzy ekonomicznej
Opis ćwiczeńGospodarka i przemysł turystyczny. Rynek usług turystycznych i rekreacyjnych. Popyt turystyczny i rekreacyjny. Podaż turystyczna i rekreacyjna. Podstawy marketingu w turystyce. Konsumpcja w turystyce i rekreacji. Ceny usług w turystyce i rekreacji. Jakość usług w turystyce i rekreacji. Przedsiębiorstwo turystyczne i rekreacyjne. Analiza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa turystycznego. Rola państwa w turystyce i rekreacji. Źródła finansowania sektora turystycznego. Analiza wskaźnikowa. Rachunek satelitarny. Ekozarządzanie w przedsiębiorstwie turystycznym. Współpraca międzynarodowa w gospodarce turystycznej.
Opis wykładówMiejsce turystuki i rekreacji w gospodarce narodowej i regionalnej. Mnożnik turystyczny. Rachunek satelitarny turystyki. Efekty społeczne i ekonomiczne turystyki w skali międzynarodowej, krajowej, regionalnej i lokalnej. Czynniki produkcji w gospodarce turystycznej i rekreacji. Zrównoważony rozwój turystyki i rekreacji, rola społeczności lokalnych, ekologiczne aspekty turystyki. Rynek usług turystycznych i rekreacyjnych. Efektywność ekonomiczna i społeczna usług turystycznych i rekreacyjnych. Rola turystyki i rekreacji w rozwoju regionalnym i lokalnym. Inwestycje w turystyce i rekreacji. Biznes plan. Kompleksowe, zintegrowane podejście do turystyki na szczeblu regionalnym i lokalnym. Strategie rozwoju turystyki i rekreacji. Turystyka i rekreacja w kontekście wzrostu gospodarczego, wzrostu zatrudnienia, tworzenia nowych zawodów oraz wdrażania innowacyjnych technik i technologii do gospodarki, środowiska i komunikacji społecznej. Turystyka zagraniczna a PKB. Organizacja przedsiębiorstw.
Cel kształceniaPoznanie podstawowych pojęć z zakresu ekonomiki turystyki i rekreacji oraz jej roli i miejsca w gospodarce. Zrozumienie roli turystyki w zrównoważonym rozwoju kraju.
Literatura podstawowa1) Panasiuk A. (red.), Ekonomika turystyki i rekreacji, Wyd. PWN Warszawa, 2011 2) Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk, Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata, Wyd. UŁ Łódź, 2002 3) Łazarek R. , Ekonomika turystyki. Wybrane zagadnienia, Wyd. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa., 2004 4) Niezgoda A., Zmyślony P., Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2003
Literatura uzupełniająca1) Ozimek I. (red.), wyd. SGGW Warszawa, Funkcjonowanie i rozwój współczesnej turystyki – wybrane zagadnienia, 2011r., tom 2) Turkowski K. (red.), wyd. New Europe Firma szkoleniowa , Olsztyn, Wybrane aspekty rozwoju turystyki na poziomie lokalnym, 2017r., tom , 145 s.s. 3) Sikorska-Wolak I. (red.), wyd. SGGW Warszawa, Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich, 2007r., tom
Uwagi-