Fizjologia człowieka z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej

Human Physiology with Essentials of the First Premedical Aid

2019Z

Kod przedmiotu1858S1-FCZE
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneznajomość zagadnień z przedmiotów Przyroda i Biologia z kształcenia przedmaturalnego.
Opis ćwiczeńPodstawy elektrofizjologii komórek. Fizjologia mięśni szkieletowych, układu nerwowego. Fizjologia zmysłów . Fizjologia układu krążenia, Budowa, skład i funkcje krwi. Fizjologia układu oddechowego i pokarmowego.Przemiana materii i energii. Fizjologia wysiłków fizycznych. Fizjologia stresu. Pierwsza pomoc przedmedyczna w wybranych stanach zagrożenia życia.
Opis wykładówUkład nerwowy wiadomości ogólne - rola i podział. Drogi rdzenia kręgowego. Mózgowie i ośrodki w nim się znajdujące. Układ nerwowy autonomiczny (wegetatywny) – ośrodki układu współczulnego i przywspółczulnego. Podwzgórze, przysadka mózgowa, szyszynka. Fizjologia układu ruchu. Układy grupowe krwi. Zarys budowy i zadań układu krążenia. Układ bodźcotwórczy. Główne funkcje i anatomia czynnościowa układu oddechowego. Przemiana materii. Wybrane zagadnienia metabolizmu białek, tłuszczów i węglowodanów. Fizjologia układu moczowopłciowego. Zasady resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Wytyczne resuscytacji 2010 Europejskiej Rady Resuscytacji. Pierwsza pomoc przedmedyczna – zasady udzielania, sytuacje zagrożenia.
Cel kształceniaW wyniku realizacji programu student powinien poznać czynności fizjologiczne poszczególnych struktur i układów ciała ludzkiego w celu zrozumienia jego działania w warunkach prawidłowych i patologicznych oraz nabyć umiejętności oceny stanu poszkodowanego i udzielenia mu potrzebnej pomocy przedmedycznej. Znajomość powyższych zagadnień powinna uzmysłowić studentowi, że wiadomości z zakresu fizjologii człowieka z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej są niezbędne w pracy przyszłego absolwenta kierunku Turystyka i rekreacja. Zajęcia te mają rozwijać myślenie, zdolność obserwacji oraz uczyć umiejętności wnioskowania o funkcjonowaniu organizmu jako całości.
Literatura podstawowa1) Górski J., Fizjologia człowieka, ydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010 2) Traczyk W. Z., Fizjologia człowieka w zarysie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010 3) Goniewicz M. , Pierwsza pomoc – podręcznik dla studentów, wyd. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011 4) Buchfelder M., Buchfelder A ,, Podręcznik pierwszej pomocy, wyd. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011
Literatura uzupełniająca1) Hansen J. T., Koeppen B. M., Netter F. H., Konturek S., wyd. Elsevier Urban&Partner, Atlas fizjologii człowieka Nettera , 2010r., tom
UwagiW celu efektywnego przeprowadzenia zajęć powinny być one prowadzone w małych grupach.