Geografia turystyczna

Tourism geography

2019L

Kod przedmiotu1858S1-GEOGTUR
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające.
Wymagania wstępneZnajomość podstaw z zakresu geografii na poziomie liceum ogólnokształcącego
Opis ćwiczeńZapoznanie się z podstawowymi źródłami informacji turystycznej, w tym mapami ogólnogeograficznymi, turystycznymi i danymi statystycznymi oraz wykorzystanie ich w turystyce. Charakterystyka walorów i ruchu turystycznego w wybranych krajach świata. Regiony turystyczne Polski.
Opis wykładówGeografia turystyczna - specyfika i miejsce w naukach geograficznych. Zasady regionalizacji turystycznej i systemy proponowane przez różnych autorów. Wielkie regiony turystyczne świata. Przegląd regionów turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem cech środowiska przyrodniczego, atrakcyjności dziedzictwa kulturowego, zasobności bazy materialnej turystyki oraz innych czynników determinujących rozwój różnych form turystyki.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z regionalizacją turystyczną świata, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki regionów turystycznych pod względem cech środowiska przyrodniczego, atrakcyjności dziedzictwa kulturowego, zasobności bazy materialnej turystyki oraz innych czynników determinujących rozwój różnych form turystyki.
Literatura podstawowa1) Kurek W., Regiony turystyczne świata cz 1 i 2 , PWN Warszawa, 2012 2) Kruczek Z, Kraje pozaeuropejskie – zarys geografii turystycznej, wyd. Proksenia, Kraków, , 2010 3) Jędrusik M., Makowski J., Plit F, Geografia turystyczna świata: nowe trendy: regiony turystyczne, wyd. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa,, 2010 4) Cabaj W, Kruczek Z., Podstawy geografii turystycznej, Proksenia, 2010 5) Ilieş A., Wendt J.A., Geografia turystyczna. Podstawy teorii i zagadnienia aplikacyjne, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, 2015
Literatura uzupełniająca1) Warszyńska J. (red), Geografia turystyczna świata, PWN, 2003 2) Szafraniec J.E., Moja mapa-tworzenie map w technologiach geoinformacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018
Uwagi.