Krajoznawstwo

Sightseeing

2020Z

Kod przedmiotu1858S1-KRAJ
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającegeografia turystyczna
Wymagania wstępnewiedza z historii i geografii Polski na poziomie liceum ogólnokształcącego
Opis ćwiczeńPodstawowe pojęcia związane z krajoznawstwem. Walory krajoznawcze wybranych regionów Polski. Walory krajoznawcze Warmii i Mazur oraz możliwości zastosowania w/w walorów dla celu rozwoju turystyki na danym obszarze recepcyjnym. Kształcenie umiejętności rozpoznawania podstawowych walorów krajoznawczych poszczególnych regionów Polski - praca z mapami.
Opis wykładówPojęcie krajoznawstwa i jego rola we współczesnym społeczeństwie. Zarys historii krajoznawstwa w Polsce. Działalność krajoznawcza – jej formy i kierunki. Metodyka krajoznawstwa: sposoby i środki upowszechniania krajoznawstwa. Metoda inwentaryzacji krajoznawczej. Metodyka krajoznawstwa: organizowanie i programowanie krajoznawstwa turystycznego. Walory turystyczne i krajoznawcze Polski. Dziedzictwo: pojęcie, interpretacje, udostępnianie.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest uzyskanie przez studenta wiedzy na temat podstawowych elementów krajoznawczych w oparciu o współczesne metody badawcze oraz poznanie najważniejszych walorów krajoznawczych Polski, a także uzyskanie umiejętności dotyczących wykorzystania tych walorów dla rozwoju turystyki.
Literatura podstawowa1) Kruczek Z., Kurek A., Nowacki M.,, Krajoznawstwo. Teoria i metodyka. , Proksenia, Kraków, 2012 2) PTTK, Kanon krajoznawczy Polski., PTTK Warszawa, 2004 3) Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., , Geografia turystyki Polski., PWE, Warszawa, 2008
Literatura uzupełniająca1) Kruczek Z.,, wyd. Proksenia, Kraków, Polska. Geografia atrakcji turystycznych., 2010r., tom , 296s.
Uwagi