Mikrobiologia sanitarna w turystyce

Sanitary Microbiology in Tourism

2021Z

Kod przedmiotu1858S1-MST
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzająceBiologia
Wymagania wstępnePodstawowe wiadomości z biologii i chemii na poziomie szkoły średniej
Opis ćwiczeńIzolacja drobnoustrojów z różnych środowisk naturalnych oraz ze skóry (rąk), śluzówek człowieka. Ocena ich bioróżnorodności (obserwacje makroskopowe i mikroskopowe), skuteczności działania środków dezynfekcyjnych, antybiotykooporności. Ocena sanitarno bakteriologiczna wody kąpielisk, basenów kąpielowych. Poznanie zasad identyfikacji bakterii chorobotwórczych stwarzających najczęstsze zatrucia pokarmowe (Salmonella spp.). Ocena mikrobiologiczna jakości powietrza pomieszczeń użytkowanych do celów agroturystycznych.
Opis wykładówTransmisja drobnoustrojów chorobotwórczych (bakterii, wirusów i grzybów oraz pierwotniaków) w środowiskach naturalnych wykorzystywanych do celów rekreacyjnych. Podstawowe wiadomości z mikrobiologii lekarskiej, drogi zakażenia, egzo- i endotoksyny, nowe patogeny. Sanitarno- bakteriologiczna jakość wód wykorzystywanych do celów rekreacyjnych (kąpieliska, baseny). Ocena bezpieczeństwa mikrobiologicznego wody ujmowanej do celów gospodarczych w obiektach agroturystycznych. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne powietrza wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych o różnej użyteczności. Sanitarno-bakteriologiczne aspekty oczyszczania ścieków w oczyszczalniach przydomowych gospodarstw agroturystycznych. Mechanizm działania środków dezynfekcyjnych na drobnoustroje.
Cel kształceniaPoznanie bioróżnorodności mikroorganizmów zasiedlających skórę i śluzówki człowieka; drobnoustrojów stwarzających zagrożenia dla ludzi w pomieszczeniach domowych, środowiskach naturalnych wykorzystywanych do celów rekreacyjnych; zasad monitoringu sanitarnego i umiejętność interpretacji na jego podstawie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego wody pitnej, powietrza wewnętrznego oraz oczyszczonych ścieków
Literatura podstawowa1) Bobrowski M.M., Podstawy biologii sanitarnej, Ekonomia i Środowisko, Białystok, 2002, s. 1-228 2) Grabińska-Łoniewska A., Siński E., Mikroorganizmy chorobotwórcze i potencjalnie chorobotworcze w ekosystemach wodnych i sieciach wodociągowych, Seidel-Przyweckisp.z o.o, 2010, s. 1-256 3) Salyers A. A., Whitt D.D., Mikrobiologia, Różnorodność, chorobotwórczość i środowiskoć, PWN, 2005, s. 1-608 4) GrajewskiJ., Mikotoksyny i grzyby plesniowe, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2006, s. 1-202
Literatura uzupełniająca1) Schlegel H.G., wyd. PWRiL, Mikrobiologia ogólna, 2003r., tom , 681s. 2) Zmysłowska I., wyd. UWM w Olsztynie, Mikrobiologia ogólna i środowiskowa, 2009r., tom , 206s.
UwagiZajęcia w grupach 12 osobowych, odzież i obuwie ochronne