Organizacja i zarządzanie turystyką i rekreacją

Organisation and Management of Tourism And Recreation

2020L

Kod przedmiotu1858S1-OIZTIR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceZarządzanie
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńZarządzanie organizacjami turystyczno - rekreacyjnymi ( planowanie, organizowanie , przewodzenie i kontrolowanie), analiza swot przedsiębiorstwa turystycznego, misja i wizja przedsiębiorstwa turystycznego, motywacyjne formy organizacji pracy, rozpiętość kierowania w organizacjach turystyczno - rekreacyjnych, władza i sposoby z niej korzystania, przywództwo i style kierowania , systemy motywacyjne w przedsiębiorstwach turystycznych,etapy procesu kontroli oraz jej rodzaje, podejmowanie decyzji menedżerskich w przedsiębiorstwach turystycznych,
Opis wykładówIstota i przedmiot nauki o organizacji, istota i zasady sprawnego zarządzania turystyką i rekreacją, współczesne koncepcje zarządzania turystyką i rekreacją, przedsiębiorstwo turystyczne w systemie gospodarki, marketing w turystyce i rekreacji, zarządzanie zasobami ludzkimi w turystyce i rekreacji, produkt przedsiębiorstwa turystycznego
Cel kształceniaZapoznanie studentów z zagadnieniami teoretycznymi organizacji i zarządzania pozwalającymi na rozumienie i rozwiązywanie problemów występujących w turystyce i rekreacji. Pozyskanie przez studentów umiejętności i nawyków organizacyjnego myślenia i działania charakterystycznego dla dziedziny turystyki i rekreacji.
Literatura podstawowa1) Czermiński A., Czerska M., Nogalski B. Rutka R., "Organizacja i zarządzanie", , , UG Gdańsk, 1994 2) Czermiński A., Czerska M., Nogalski B. Rutka R., Apanowicz J. , "Zarządzanie organizacjami", TNOiK Toruń, 1002 3) Kirejczyk E., Sarnowski J. , "Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym.",, Wyższa Szkoła Ekonomiczna AlmaMer, 7002 4) Rapacz A. , "Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej", , Wyd. Akademii Ekonomicznej Wrocław., 1002
Literatura uzupełniająca
Uwagi