Ochrona przyrody i bioróżnorodności

Protection of Nature and Biodiversity

2020L

Kod przedmiotu1858S1-OPIB
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceEkologia i ochrona środowiska
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńRóżnorodność biologiczna wybranych ekosystemów województwa warmińsko-mazurskiego.Gatunki roślin i zwierząt cenne oraz rzadkie, które podlegające ochronie w regionie.Antropogeniczne zagrożenia flory i fauny w województwie. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w regionie ze szczególnym uwzględnieniem działalności turystycznej na obszarach Natura 2000.Możliwości rozwoju turystyki na obszarach Natura 2000.
Opis wykładówDefinicja i znaczenie bioróżnorodności.Różnorodność biologiczna jako podstawowy cel ochrony. Czynniki ograniczające różnorodność biologiczną na globie ziemskim. Antropogeniczne zagrożenia flory i fauny na świecie. Rola usług ekosystemowych i ich aktualny stan zachowania. Regulacje prawne. Formy ochrony przyrody (ochrona gatunkowa, rezerwaty przyrody, parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne). Koncepcja Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. System obszarów chronionych sieci Natura 2000 w Polsce i Europie.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z różnorodnością gatunkową flory i fauny, jej zagrożeniami i metodami ochrony.
Literatura podstawowa1) Simonides E., Ochrona przyrody , Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 2007 2) Pullin A.S., Biologiczne podstawy ochrony przyrody, Wyd. PWN, Warszawa, 2004 3) Wiśniewska J., Gwiazdowicz D.J., Ochrona Przyrody, Wyd. Uniw. Przyr. Poznań, 2009
Literatura uzupełniająca1) Grzegorczyk M. (red.), wyd. Inst. Ochr.Przyr.PAN, Kraków, Integralna ochrona przyrody, 2007r., tom 2) Hołdyński Cz.,Krupa M. (red.), wyd. Wyd. Mantis, Siedliska i gatunki Natura 2000, 2009r., tom 3) Hołdyński Cz., Krupa M. (red.), wyd. Wyd. Mantis, Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim , 2009r., tom
Uwagibrak