Praktyka biurowa

Practice in Office

2020L

Kod przedmiotu1858S1-PBIU
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Praktyki
Przedmioty wprowadzająceOrganizacja ruchu turystycznego, Organizacja i zarządzanie turystyką i rekreacją, Systemy informatyczne
Wymagania wstępneWiedza nabyta w toku studiów, związana z organizowaniem ruchu turystycznego
Opis ćwiczeńZakres Praktyki Charakter i zadania instytucji, zakres prowadzonej działalności turystyczno-rekreacyjnej, rodzaje świadczonych usług (informacja, organizacja imprezy turystycznej, pośrednictwo). Struktura organizacyjna, zakres obowiązków i kompetencji w poszczególnych komórkach instytucji, na różnych stanowiskach (zakres czynności, uprawnienia odpowiedzialność). Obsługa klienta. Zasady pracy biurowej i prowadzenia dokumentacji. Odpowiedzialność cywilna. Zarządzanie i kierowanie pracą zespołów ludzkich.
Opis wykładówNie przeprowadza się
Cel kształceniaCelem praktyki jest zapoznanie studentów z formami i zasadami prowadzenia biur podróży, centrów i punktów informacji turystycznej oraz pracy organizacji turystycznych, a także nabycie praktycznych umiejętności w zakresie organizacji i realizacji podstawowych zadań związanych z obsługą turystów w tych instytucjach.
Literatura podstawowa1) N.N, 1) ., "Aktualnie obowiązujące akty prawne zgodne z zakresem działania jednostki, w której odbywana jest praktyka,", 2) ., "Kodeks etyczny obowiązujący w poszczególnych jednostkach", 3) ., "Księga jakości realizowanych zadań i procedur", 4) ., "Wewnętrzne regulaminy organizacyjne", 5) ., "Literatura branżowa,", 6) ., "Instrukcje obsługi podstawowych urządzeń będących w użytkowaniu podmiotu, gdzie odbywana jest praktyka."., N.N, n.,N
Literatura uzupełniająca
Uwagi