Podstawy turystyki

Fundamentals of tourism

2019Z

Kod przedmiotu1858S1-PODTUR
Punkty ECTS 5,5
Typ zajęć Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającewiedza o Polsce i świecie współczesnyym, geografia, historia
Wymagania wstępnewiedza z historii, kultury, geografii na poziomie liceum ogólnokształcącego
Opis ćwiczeńPodstawowe pojęcia związane z turystyką: m.in. turystyka, turyzm, turysta, ruch turystyczny, rekreacja, kultura fizyczna. Klasyfikacja zjawisk w turystyce. Charakterystyka podstawowych form turystyki. Struktura aktywności turystycznej ludności. Charakterystyka różnych rodzajów turystyki. Ćwiczenia terenowe: praktyczne poznanie wybranych rodzajów turystyki.
Opis wykładówZarys dziejów turystyki w Polsce i na świecie. Uwarunkowania rozwoju turystyki (ekonomiczne, polityczne, społeczne, kulturowe). Wpływ turystyki na człowieka oraz środowisko przyrodnicze, społeczno-kulturowe, gospodarcze. Eufunkcje i dysfunkcje turystyki. Typologia turystów. Motywy i potrzeby uprawiania turystyki. Organizacja turystyki w Polsce i na świecie. Metody stosowane w badaniach zagadnień turystycznych.
Cel kształceniaCelem ksztalcenia jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia dotyczące turystyki i zjawisk z nią związanych, zapoznanie ze słownictwem niezbędnym do opisu zagadnień z obszaru turystyki i krajoznawstwa, co pozwoli studentowi na pełne zrozumienie i przyswojenie bardziej szczegółowych zagadnień, wprowadzanych na innych przedmiotach kierunkowych i specjalnościowych
Literatura podstawowa1) Przecławski K., Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Albis Kraków,, 1997 2) Łobożewicz T., Bieńczyk G., Podstawy Turystyki., wyd. Almamer Warszawa, 2001 3) Toczek- Werner S. (red.), Podstawy rekreacji i turystyki, wyd. AWF Wrocław, 2005 4) Gaworecki W., Turystyka, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2000 5) Butowski, L., Turystyka w Polsce. Uwarunkowania organizacyjne i prawne. , Wydawnictwo WSSP Lublin, 2007
Literatura uzupełniająca1) Gaj J., wyd. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa, Zarys historii turystyki., 2001r., tom 2) Alejziak W., wyd. Albis Kraków, Turystyka wobec wyzwań XXI wieku, 2000r., tom 3) Biliński J., Przydział M (red.),, wyd. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów, Nowe tendencje w turystyce i rekreacji, 2004r., tom 4) Kosiewicz J., Obodynski K., wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Turystyka i rekreacja. Wymiary teoretyczne i praktyczne., 2006r., tom
Uwagićwiczenia terenowe w dwóch blokach