Podstawy rachunkowości i finansów

Fundamentals of accounting and finance

2019Z

Kod przedmiotu1858S1-PRIF
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceEkonomia
Wymagania wstępneZnajomość podstaw ekonomii i algebry
Opis ćwiczeńPodstawowe kategorie finansowe i ich systematyka. Budżet państwa – istota, cechy, funkcje. Analiza budżetu państwa. Źródła dochodów publicznych. Wydatki publiczne. Istota i funkcje budżetu gminy. Struktura i dynamika dochodów oraz wydatków budżetowych (studium przypadku). Usługi komercyjne banków depozytowo-kredytowych. Rodzaje czynności bankowych. Zmienna wartośc pieniądza w czasie (ustalanie wartości przyszłej i obecnej pojedynczej kwoty kapitału, annuitów, renty wieczystej). Rachunek odsetek prostych i złożonych. Efektywna stopa procentowa. Charakterystyka środków gospodarczych. Źródła pochodzenia majątku przedsiębiorstwa. Podstawowe sprawozdania finansowe i ich wstępna analiza. Funkcjonowanie kont bilansowych i niebilansowych.
Opis wykładówPodstawowe kategorie zjawisk finansowych i ich systematyka. Cechy, klasyfikacje i funkcje finansów. System finansowy w państwie i gospodarce. Struktura podmiotowa sytemu finansowego. Pojęcie i formy publicznej gospodarki finansowej. Budżet państwa i jednostek samorządów terytorialnych. Dochody i wydatki publiczne. Polski system podatkowy. Klasyfikacja budżetowa. Procedury i zasady budżetowe. Gospodarka finansowa podmiotów gospodarczych (ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw turystycznych). Wartość pieniądza w czasie (wartość przyszła i teraźniejsza). Sektor bankowy w Polsce – struktura, etapy reformowania, znaczenie. Bankowość centralna. Działalność komercyjnych banków depozytowo-kredytowych. Rynki finansowe – pojęcie, rodzaje. Rynki pieniężne. Rynki kapitałowe (rynek akcji i obligacji). Rynki terminowych instrumentów finansowych. Istota rachunkowości (pojęcie, przedmiot, podmiot, rodzaje, funkcje, zasady, metody). Charakterystyka sprawozdań finansowych. Zasoby majątkowe, kapitały własne i zobowiązania podmiotów gospodarczych. Treść i układ bilansu. Konta księgowe (definicja, elementy, zasady funkcjonowania). Wynik finansowy (pojęcie, zasady ustalania, ewidencja). Podstawy rachunkowości w przedsiębiorstwie turystycznym.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z podstawowymi zjawiskami, mechanizmami i prawidłowościami zachodzącymi w „świecie” finansów i rachunkowości, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa turystycznego. Omówienie finansowych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Zaprezentowanie mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego w państwie i jego wpływu na zarządzanie organizacjami. Omówienie zagadnień związanych ze sprawozdawczością jednostki gospodarczej.
Literatura podstawowa1) Biczysko W., Tauber R.D. , Wybrane problemy zarządzania finansami i rachunkowością w hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji, Wyd. Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, 2007 2) Kuczyńska – Cesarz A., Zasady rachunkowości. Podręcznik , Difin, 2008 3) Winter M., Górski M., Śliwa J., Kalwasińska E., Wprowadzenie do finansów i rachunkowości , Wyd. WNWZ, 2008 4) Korenik D., Korenik S., Podstawy finansów, PWN, 2010
Literatura uzupełniająca1) Gmińska R., Jaworski J., Wstęp do rachunkowości przedsiębiorstw. Sprawozdawczość finansowa i ewidencja operacji gospodarczych w przykładach i zadaniach, CeDeWu, 2017 2) Sierpińska M., Jachna T. , Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, 2015
Uwagi