Podstawy rekreacji i organizacja czasu wolnego

Fundamentals of Recreation and Leisure Organisation

2019Z

Kod przedmiotu1858S1-PRIO
Punkty ECTS 5,5
Typ zajęć Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneprzedmioty biologiczne i przyrodnicze ze szkoły ponadgimnazjalnej
Opis ćwiczeńPodstawowe akty prawne obowiązujące w rekreacji. Aktywność rekreacyjna różnych grup społecznych. Ogniwa rekreacji, programowanie zajęć rekreacyjnych. Założenia i determinanty metodyczne oraz dawkowanie ćwiczeń i obciążeń. Metodyka i organizacja oceny efektów rekreacji. Imprezy rekreacyjne – zasady organizacji i obsługi. Metody, formy i środki rekreacji oraz zasady dydaktyczno-wychowawcze. Bezpieczeństwo na zajęciach rekreacyjnych. Baza materialna rekreacji oraz warunki realizacji zajęć rekreacyjnych. Patologiczne zachowania dzieci i młodzieży w czasie wolnym. Zapobieganie przejawom niewłaściwego spędzania czasu wolnego. Rodzina jako środowisko wychowania do czasu wolnego. Funkcje szkoły w promowaniu racjonalnego spędzania czasu wolnego. Pozaszkolne organizacje jako instytucje wychowania do wczasów. Absolwent kierunku turystyka i rekreacja jako animator czasu wolnego.
Opis wykładówPodstawowe pojęcia z zakresu rekreacji. Zarys dziejów rekreacji. Sektory organizacji rekreacji w Polsce i w wybranych krajach. Biologiczne podstawy rekreacji. Psychologia rekreacji. Praca zawodowa a rekreacja. Bariery ograniczające aktywność rekreacyjną społeczeństwa. Czynniki rozwoju współczesnej rekreacji. Środowiska i placówki wychowania do rekreacji. Kształtowanie postaw wobec rekreacji. Czas wolny – definiowanie, koncepcje czasu wolnego. Znaczenie wychowawcze, zdrowotne i kulturotwórcze czasu wolnego. Historia czasu wolnego w dziejach ludzkości. Bariery i ograniczenia w dostępie do czasu wolnego. Budżet czasu wolnego i sposoby jego badania. Współczesne formy spędzania czasu wolnego. Rola instytucji kulturalnych w zagospodarowaniu czasu wolnego. Środowisko lokalne w kształtowaniu modelu spędzania czasu wolnego. Problemy czasu wolnego osób niepełnosprawnych, w wieku podeszłym i starczym.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy o znaczeniu czasu wolnego i rekreacji w życiu współczesnego człowieka, ich uwarunkowaniach, środowiskach wychowania do rekreacji. Zapoznanie z zasadami organizacji i prowadzenia zajęć kulturalno-rozrywkowych i sportowo-rekreacyjnych.
Literatura podstawowa1) Biernat E., Kozdroń E., Rekreacja i turystyka szkolna w procesie edukacji., t. 1, WSEwS, 2008, s. 198 2) Toczek - Werner S., Podstawy rekreacji i turystyki., t. 1, AWF, 2008, s. 172 3) Winiarski R., Rekreacja i czas wolny., t. 1, Łośgraf, 2011, s. 308 4) Tauber P.D., Siwiński W. , Pedagogika czasu wolnego., t. 1, WSHiG, 2002, s. 273 5) Pięta J., Pedagogika czasu wolnego., t. 1, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004, s. 272 6) iełbasiewicz – Drozdowska I., Siwiński W., Teoria i metodyka rekreacji., t. 1, AWF, 2001, s. 304 7) Litwicka P., Metodyka i technika pracy animatora czasu wolnego., t. 1, Proksenia, 2011, s. 112 8) Łobożewicz T., Wolańska T., Rekreacja i turystyka w rodzinie., t. 1, PTNKF, 1994, s. 127 9) Siwiński W., Pluta B., Teoria i metodyka rekreacji., t. 1, AWF, 2010, s. 374
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak