Pilotaż wycieczek krajowych i zagranicznych

Piloting of Domestic and Foreign Excursions

2020L

Kod przedmiotu1858S1-PWKIZ
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającePodstawy turystyki, Obsługa ruchu turystycznego, Etykieta, Historia architektury i sztuki, Geografia turystyczna, Krajoznawstwo
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńBaza noclegowa i zasady współpracy pomiędzy pilotem i obsługą. Baza gastronomiczna i zasady współpracy między pilotem a obsługą. Zasady kontaktowania się z organizatorem wycieczek. Specyfika grupy przyjazdowej. Charakterystyka grupy wyjazdowej przypadkowego składu i grupy towarzyskiej. Animacja grupy. Różnice w pracy z grupą pobytową i objazdową. Przyjmowanie i załatwianie reklamacji turystów. Elementarne zasady profesjonalnej obsługi klientów. Możliwości zmiany programu imprez turystycznych. Praca kierowcy i autokaru.
Opis wykładówPilot w świetle prawa polskiego i Unii Europejskiej. Prawa i obowiązki pilota wycieczek.Odpowiedzialność prawna pilota i organizatora imprezy turystycznej.Cechy psychofizyczne pilota. Program osobistego rozwoju pilota. Etyka pracy pilota w świetle przepisów i norm prawa zwyczajowego. Umiejętność panowania nad emocjami. Asertywność i empatia jako podstawowe cechy osobowości pilota. Techniki negocjacyjne przydatne w pracy pilota. Konflikty występujące w grupie wycieczkowej. Źródła i objawy stresu w czasie trwania imprezy turystycznej. Podstawy komunikowania się pilota wycieczek z grupą. Procesy socjologiczne zachodzące w grupie wycieczkowej. Metodyka przygotowania się pilota do prowadzenia grupy. Opracowanie warsztatu źródłowego pilota.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest dostarczenie studentowi najważniejszych informacji na temat pracy pilota wycieczek krajowych i zagranicznych; Przygotowanie go do pracy z grupami turystycznymi o różnym charakterze; przygotowanie do współpracy z kontrahentami, obsługą bazy noclegowej i gastronomicznej; uświadomienie występowania różnych sytuacji konfliktowych i niebezpiecznych w czasie trwania imprezy turystycznej i przygotowanie do ich rozwiązywania.
Literatura podstawowa1) Małozięć-Szafranowicz R., Podręcznik pilota wycieczek. Warsztat praktyczny, Kadry turystyki.pl, 2015 2) Jarosz E.,, Vademecum pilotażu wycieczek i obsługi turystycznej, Pracownia Psychoprofilaktyki, 2002 3) Stasiak A., Wiluś R.,, Pilotaż wycieczek turystycznych: testy i pytania, WSTiH Łódź, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi