Rekreacyjne zagospodarowanie i użytkowanie wód

Recreational Managment and Use of Water

2019L

Kod przedmiotu1858S1-RZIUW
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającePodstawy rekreacji i organizacja czasu wolnego, Podstawy turystyki, Geografia turystyczna
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza z zakresu podstaw turystyki i rekreacji, ekologii oraz ochrony środowiska
Opis ćwiczeńAnaliza uwarunkowań funkcji rekreacyjnej jezior i charakterystyka ich stanu zagospodarowania - studium przypadku. Modele funkcjonalno-przestrzenne zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego śródlądowych wód powierzchniowych. Kalkukacja chłonności naturalnej i pojemności turystycznej zbiorników wodnych i przywodnych terenów rekreacyjnych. Realizacja symulacyjnego modelu obliczeniowo-projektowego rekreacyjnego zagospodarowania zbiornika wodnego.
Opis wykładówPodstawowe pojęcia z zakresu turystyki i rekreacji wodnej. Zasoby wodne w turystyce i rekreacji. Prawne aspekty rekreacyjnego zagospodarowania i użytkowania wód. Model funkcjonalny przestrzeni rekreacyjnej zbiornika wodnego. Formy aktywności rekreacyjnej na wodach śródlądowych. Bioklimat rekreacyjny i jego modyfikatory hydrograficzne. Wpływ rekreacji na środowisko wodne. Pomosty rekreacyjne - aspekty prawne i rozwiązania konstrukcyjne. Prawne uwarunkowania organizacji kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli. Zasady organizacji kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli. Urządzanie oraz obsługa kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli. Funkcja turystyczno-rekreacyjna sztucznych zbiorników wodnych.
Cel kształceniaDostarczenie podstawowej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu zagospodarowania i użytkowania turystyczno-rekreacyjnego wód powierzchniowych. Uwrażliwienie na problemy związane z wpływem użytkowania wód do celów turystyczno-rekreacyjnych na środowisko przyrodnicze i ekosystemy wodne.
Literatura podstawowa1) Deja W., Przydatność rekreacyjna strefy brzegowej jezior Polski, Bogucki Wyd. Nauk., 2001 2) Hall C.M., Härkönen T. (red.), Lake Tourism. An Integrated Approach to Lacustrine Tourism Systems, Clevedon: Channelview Press., 2006 3) Owsiak J. (red.), Uwarunkowania rozwoju turystyki na polskich śródlądowych drogach wodnych, Instytut Turystyki, Warszawa/Toruń, 2002
Literatura uzupełniająca1) Zwoliński A., wyd. Wyd. Inst. Turystyki W-wa, Ocena walorów turystyczno-rekreacyjnych sztucznych zbiorników (na przykładzie zbiorników nizinnych), 1992r., tom 2) Krzymowska-Kostrowicka A., wyd. PWN, Warszawa, Geoekologia turystyki i wypoczynku, 1999r., tom
UwagiPrzedmiot realizowany w semestrze letnim