Seminaria dyplomowe 1

2021Z

Kod przedmiotu1858S1-SEMD1
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Przedmioty wprowadzające przedmioty podstawowe i kierunkowe realizowane w ramach 1 i 2 roku studiów
Wymagania wstępneznajomość zjawisk oraz procesów zachodzących w przestrzeni turystycznej i charakterystycznych dla środowiska kulturowego i przyrodniczego
Opis ćwiczeńZasady konstrukcji prac dyplomowych.Technika pisania i prezentowania prac licencjackich z obszaru nauk społecznych, przyrodniczych, medycznych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Analiza metodyki badań na przykładzie wybranych publikacji źródłowych.Metody badawcze w turystyce i rekreacji.Struktura i plan pracy licencjackiej realizowanej w jednostkach organizacyjnych Wydziału Nauk o Środowisku UWM w Olsztynie. Dobór i sposoby cytowania piśmiennictwa. Zawartość (treść) poszczególnych rozdziałów prac licencjackich. Przygotowanie konspektu pracy dyplomowej na podstawie własnych wyników i studiów literaturowych.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaZdobycie wiedzy i umiejętności związanych z prowadzeniem badań naukowych, prezentacją wyników, korzystaniem z literatury przedmiotu; rozwój umiejętności samokształcenia, zwiększenie zdolności obserwowania i analizowania otaczających go zjawisk, wymiana doświadczeń pomiędzy studentami oraz rozwijanie i pogłębianie współpracy między studentem a opiekunem naukowym.
Literatura podstawowa1) Zaczyński W.P, Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Wydawnictwo Żak, Warszawa, 1995 2) Sirojć Z, Przygotowanie pracy dyplomowej. Poradnik dla studentów i promotorów, Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, 2009
Literatura uzupełniająca1) brak, tom
Uwagibrak