Systemy informacji przestrzennej z elementami kartografii

Geographic Information Systems and Elements of Cartography

2020Z

Kod przedmiotu1858S1-SIP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia komputerowe
Przedmioty wprowadzającetechnologie informacyjne, geografia turystyczna
Wymagania wstępnetechnologie informacyjne, geografia turystyczna
Opis ćwiczeńCharakterystyka i obsługa oprogramowania komputerowego wykorzystywanego do tworzenia i zarządzania projektami Systemów Informacji Przestrzennej. Internetowe i klasyczne źródła danych GIS. Przedstawienie możliwości zastosowania istniejących zasobów danych przestrzennych GIS na potrzeby działań związanych z turystyką i rekreacją. Projekt – studium przypadku. Dokumenty planowania przestrzennego.
Opis wykładówGeoinformacja. Akty prawne regulujące kwestie zastosowania geoinformacji w administracji publicznej oraz w działalności gospodarczej. Dyrektywa INSPIRE. Kompetencje GIS w gminach - zastosowanie geoinformacji w odniesieniu do zadań związanych z planowaniem przestrzennym. Identyfikacja i zasady i formy udostępniania danych przestrzennych. Elementy kartografii. Koncepcje, funkcje i formy mapy. Zasady redagowania i opracowywania treści map. Kartograficzne aspekty Systemu Informacji Przestrzennej (GIS). Kartografia tematyczna, cyfrowa. Układy współrzędnych, odniesienia, odwzorowania. Metadane. Podstawowe informacje o systemie GPS. Wykorzystanie dostępnych zasobów baz danych przestrzennych oraz zdjęć lotniczych w praktyce. Integracja przestrzeni i informacji. Numeryczne modele powierzchni terenowej. Środki narzędziowe GIS i typowe zadania z dziedziny turystyki i rekreacji rozwiązywane za pomocą systemów informacji przestrzennej.
Cel kształcenianabycie umiejętności posługiwania się technologią GIS i oprogramowaniem dedykowanym, poznanie zasobów Geoportalu i innych źródeł map cyfrowych, nabycie umiejętności wykorzystywania technologii GIS w zadaniach związanych z planowaniem imprez turystycznych.
Literatura podstawowa1) Medyńska-Gulij B. , Kartografia i geowizualizacja , Wydawnictwo PWN,, 2011 2) Felcenloben D., Geoinformacja. Wprowadzenie do systemów organizacji danych i wiedzy, Wydawnictwo GALL Olgierd Graca, 2011 3) Wiśniewska A., Materiały do ćwiczeń umieszczane w systemie e-learningowym, moodle.uwm.edu.p, 2019
Literatura uzupełniająca1) Iwańczak B., Wizualizacja komputerowa w geografii czyli poradnik z recepturami krok po kroku, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2010
Uwagi