Turystyka i rekreacja osób starszych i niepełnosprawnych

Tourism and Recreation of the Elderly and the Disabled

2021L

Kod przedmiotu1858S1-TIRS
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia audytoryjne
Przedmioty wprowadzającePodstawy turystyki, Podstawy rekreacji i czasu wolnego, Rekreacja ruchowa
Wymagania wstępnewiedza z zakresu teorii i praktyki turystycznej i rekreacyjnej
Opis ćwiczeńStosunek do niepełnosprawności i jego zmiany w czasie. Rodzaje niepełnosprawności. Regulacje prawne dotyczące osób niepełnosprawnych. Cele i zadania turystyki osób niepełnosprawnych. Zasady prowadzenia działalności turystycznej i rekreacyjnej z osobami niepełnosprawnymi. Podstawowe formy działalności turystycznej i rekreacyjnej osób niepełnosprawnych. Bariery turystyki osób niepełnosprawnych. Rynek usług turystycznych dla osób niepełnosprawnych. Turystyka jako forma rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Opis wykładówPrzedmiot nie jest realizowany w formie wykładów.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest uświadomienie studentom, że niepełnosprawność (bez względu na jej rodzaj) nie jest barierą uniemożliwiającą uczestnictwo w turystyce i rekreacji oraz ukazanie jak ważną rolę może odegrać turystyka i rekreacja w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Literatura podstawowa1) Chojnacki K., Turystyka osób niepełnosprawnych intelektualnie jako forma rehabilitacji fizycznej, psychicznej, społecznej, AWF Kraków, 2007 2) Giezek M. (i inni), Turystyka osób niepełnosprawnych. Praca zbiorowa,, MOSiSR Szczecin, 2003 3) Łobożewicz T. (red.), Turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych, WSE Warszawa, 2000 4) Mindura F., Zbikowski J.,, Krajoznawstwo i turystyka osób niepełnosprawnych, PWSZ Biała Podlaska, 2005 5) Borowicka A. (red.),, Tworzenie i dostosowanie produktu turystycznego, Szczecin, 2007 6) Omelan A., Krzyżanowska A., Podstawski R., Turystyka szkolna w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych woj. warmińskomazurskiego, Folia Turistica 34, 2015
Literatura uzupełniająca1) Bilska M., Golanko R., Kedra A. (red.),, wyd. AWF Warszawa, WFiS Biała Podlaska, Aktywność ruchowa dzieci i, 2014r., tom 2) Omelan A., Podstawski R., Raczkowski M.,, wyd. Folia Turistica 34, Aktywność turystyczna starszych mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, 2017r., tom 3) Kubińska Z., Nałęcka D.,, wyd. Biała Podlaska, Aktywność ruchowa w edukacji i promocji zdrowia, 2009r., tom 4) Omelan A., Podstawski R., Raczkowski M.,, wyd. Physical Culture and Sport. Studies and Research 72, Tourist Activity of Senior Citizens (60+) Residing in Urban and Rural Areas,, 2016r., tom 5) Kowalik S., wyd. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością. Dostosowana aktywność, 2009r., tom
Uwagibrak