Turystyka i rekreacja - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne

Wydział Geoinżynierii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Turystyka i Rekreacja

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Nabór na studia kandydatów następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym: a) konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości: geografia, historia, język polski, język obcy nowożytny (do wyboru przez kandydata), matematyka, wiedza o społeczeństwie – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury”. b) konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości: historia lub wiedza o społeczeństwie, geografia lub matematyka, język polski lub język obcy nowożytny (do wyboru przez kandydata) – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury”.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 335 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 871 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia pierwszego stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja trwają 3 lata roku (6 semestrów). Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 180. Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi co najmniej 2157 oraz 240 godzin (6 tygodni) praktyk zawodowych.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent: posiada wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i obsługi ruchu turystycznego, świadczenia usług w branży turystycznej, kreowania produktów turystycznych oraz organizacji czasu wolnego z wykorzystaniem różnorodnych form rekreacji. Posiada wiedzę ogólną o zjawiskach związanych z ruchem wypoczynkowo-turystycznym z zakresu nauk społecznych i ekonomicznych, nauk o kulturze fizycznej, nauk przyrodniczych oraz nauk rolniczych. Zna zasady zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem skutków aktywności człowieka w otaczającym go środowisku kulturowym, społecznym i przyrodniczym. Posiada wiedzę z zakresu podstaw ekonomii i zarządzania w turystyce i rekreacji oraz aktualnie obowiązujących aktów prawnych dotyczących tych dziedzin gospodarki. Posiada umiejętności: organizowania pracy oraz podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji; przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców. Umie rozwiązywać problemy związane z turystyką i rekreacją osób starszych i niepełnosprawnych.
  Absolwent jest przygotowany do pracy w szeroko rozumianej obsłudze ruchu turystycznego: w biurach podróży, obiektach noclegowych o różnym charakterze, w urzędach administracji samorządowej, w jednostkach odpowiedzialnych za rozwój turystyki, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach powołanych dla rozwoju i promocji turystyki. Może pracować w charakterze pilota wycieczek krajowych i zagranicznych, przewodnika lub rezydenta. Może podjąć pracę w ośrodkach sportowych i rekreacyjnych oraz centrach rekreacji i odnowy biologicznej. Posiada wiedzę z zakresu praktycznej obsługi imprez turystycznych. Ma wyrobiony nawyk ustawicznego kształcenia się i rozwoju zawodowego oraz legitymuje się kompetencjami językowymi na poziomie B2, zgodnie z kryteriami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia
  Do uzyskania kwalifikacji studiów I stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
  Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent:
  W KATEGORII WIEDZY
  1. Zna i rozumie strukturę oraz funkcje systemu kultury fizycznej i turystyki w Polsce i na świecie
  2. Zna i rozumie miejsce turystyki i rekreacji w systemie kultury fizycznej oraz związki z dyscyplinami pokrewnymi
  3. Zna i rozumie mechanizmy skłaniające ludzi do uczestnictwa w określonych zajęciach czasu wolnego oraz posiada podstawową wiedzę na temat uczestników imprez turystycznych i rekreacyjnych
  4. Zna i rozumie podstawy psychofizycznego rozwoju człowieka w cyklu życia
  5. Zna i rozumie znaczenie promocji zdrowego stylu życia oraz skutki braku i nadmiaru aktywności ruchowej
  6. Zna i rozumie zasady funkcjonowania, zakładania i prowadzenia działalności w branży turystycznej i rekreacyjnej oraz jej uwarunkowania prawne i ekonomiczne
  7. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
  8. Zna i rozumie elementarną terminologię z zakresu turystyki i rekreacji, innych obszarów kultury fizycznej oraz powiązanych z nimi pozostałych dyscyplin naukowych
  9. Zna i rozumie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach turystycznych i rekreacyjnych
  10. Zna i rozumie metodykę prowadzenia zajęć rekreacyjnych i oceny stanu zdrowia oraz jego poprawy u uczestników tych zajęć
  11. Zna i rozumie podstawy wiedzy z zakresu historii architektury i sztuki oraz geografii turystycznej i krajoznawstwa
  12. Zna i rozumie wpływ turystyki na gospodarkę, środowisko społeczno-kulturowe oraz przyrodnicze
  13. Zna i rozumie zjawiska i procesy zachodzące w przyrodzie oraz zasady ich wykorzystania w życiu codziennym
  14. Zna i rozumie znaczenie i rolę środowiska przyrodniczego i jego zagrożenia oraz zasady zrównoważonego wykorzystania różnorodności biologicznej
  15. Zna i rozumie kluczowe zagadnienia z zakresu roli ochrony środowiska w turystyce i rekreacji
  16. Zna i rozumie wpływ działalności człowieka na zmiany i zagrożenia środowiska przyrodniczego i kulturowego
  17. Zna i rozumie podstawowe metody statystyczne i analityczne służące do opisu zjawisk i procesów związanych z turystyką, zachodzących w gospodarce i w środowisku przyrodniczym
  18. Zna i rozumie podstawy wiedzy na temat produktów i surowców spożywczych oraz bezpieczeństwa sanitarnego żywności
  19. Zna i rozumie struktury, mechanizmy i funkcje procesów życiowych organizmów na różnych poziomach organizacji
  20. Zna i rozumie zjawiska i procesy zachodzące w ekosystemach oraz metody badania podstawowych wielkości fizycznych
  21. Zna i rozumie pochodzenie i obieg pierwiastków i definiuje ich rolę w przyrodzie
  22. Zna i rozumie podstawowe zagadnienia związane z uprawą roślin i hodowlą zwierząt w zakresie niezbędnym do prowadzenia turystycznego gospodarstwa wiejskiego
  W KATEGORII UMIEJĘTNOŚCI
  1. absolwent potrafi wykorzystać umiejętności ruchowe w zakresie różnych form rekreacji fizycznej oraz posługuje się wybranym sprzętem sportowo-turystycznym
  2. absolwent potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu turystyki i rekreacji oraz powiązanych dyscyplin do analizy i interpretacji bieżącej sytuacji na rynku usług turystycznych i rekreacyjnych
  3. absolwent potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu hotelarstwa i gastronomii w pracy różnych w rodzajach turystycznej bazy noclegowej i gastronomicznej
  4. absolwent potrafi korzystać na poziomie podstawowym z dostępnych źródeł informacji z zakresu turystyki i rekreacji oraz dyscyplin pokrewnych w języku ojczystym i wybranym języku obcym nowożytnym, z zachowaniem praw własności intelektualnej w celu rozwiązania konkretnego problemu lub zadania
  5. absolwent potrafi stosować podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji
  6. absolwent potrafi posługiwać się systemami informatycznymi i specjalistycznymi programami stosowanymi w turystyce
  7. absolwent potrafi określić i ocenić wady i zalety podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych – w celu nabycia doświadczenia i doskonalenia kompetencji w zakresie turystyki i rekreacji
  8. absolwent potrafi zdiagnozować potrzeby i motywy uczestnictwa w turystyce i rekreacji różnych grup społecznych oraz dostosowywać do nich ofertę zajęć czasu wolnego
  9. absolwent potrafi wykorzystać wiedzę w zakresie historii architektury i sztuki oraz geografii turystycznej i krajoznawstwa do planowania i realizowania imprezy turystycznej
  10. absolwent potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne
  11. absolwent potrafi analizować zjawiska społeczne zachodzące w trakcie realizacji programu wypoczynkowego
  12. absolwent potrafi w praktyce minimalizować skutki wpływu turystyki na środowisko społeczne i kulturowe na etapie planowania i realizacji imprez turystycznych
  13. absolwent potrafi identyfikować wybrane gatunki roślin uprawnych i ozdobnych oraz zwierząt hodowlanych, a także potrafi określić ich znaczenie w zakresie turystyki wiejskiej
  14. absolwent potrafi ocenić jakość surowców i produktów spożywczych oraz zachować bezpieczeństwo sanitarne żywności
  15. absolwent potrafi rozpoznać i ocenić zjawiska wpływające na stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych
  16. absolwent potrafi przeprowadzać obserwacje oraz wykonywać w terenie lub laboratorium proste analizy i pomiary fizyczne i biologiczne
  17. absolwent potrafi przeprowadzać obserwacje oraz wykonywać w terenie lub laboratorium proste analizy i pomiary fizyczne i biologiczne
  18. absolwent potrafi porozumiewać się zarówno ze specjalistami ze swojej dziedziny jak i z laikami oraz ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej
  19. absolwent potrafi posługiwać się terminologią naukową oraz ma umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym w zakresie turystyki, krajoznawstwa i rekreacji, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także różnych źródeł
  20. absolwent potrafi precyzyjnie porozumiewać się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
  21. absolwent potrafi wykorzystać umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  22. absolwent potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
  23. absolwent potrafi zaplanować, zrealizować i ocenić różne rodzaje imprez turystycznych i rekreacyjnych, z uwzględnieniem cech psychofizycznych i społecznych klientów
  24. absolwent potrafi fachowo obsługiwać klientów indywidualnych i grupowych korzystających z różnych odmian turystyki i rekreacji
  25. absolwent potrafi wykorzystać umiejętność samokształcenia się
  W KATEGORII KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
  1. absolwent jest gotów do zrozumienia problemów oraz potrzeb osób niepełnosprawnych i w miarę swoich możliwości zawodowych do usuwania barier ograniczających osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w turystyce i rekreacji
  2. absolwent jest gotów do właściwej oceny oddziaływania turystyki na różne dziedziny życia człowieka
  3. absolwent jest gotów do umiejętnego rozpoznawania i rozumienia motywów uczestnictwa ludzi w różnych formach turystyki, do troski o zaspokojenie związanych z nimi potrzeb; ma poczucie pełnej odpowiedzialności za przygotowanie i realizację imprez turystycznych zgodnie z oczekiwaniem klientów
  4. absolwent jest gotów do kreatywnego łączenia informacji z zakresu wiedzy o środowisku przyrodniczym i antropogenicznym z wiedzą z zakresu turystyki i rekreacji
  5. absolwent jest gotów do kreowania oraz prowadzenia animacji rekreacyjnej samodzielnie i w zespole; zrozumienia potrzeb rekreantów w zakresie aktywnych form spędzania czasu wolnego
  6. absolwent jest gotów do współpracy z innymi specjalistami przy rozwiązywaniu pojawiających się problemów zawodowych
  7. absolwent jest gotów do oceny skutków działalności człowieka, ma świadomość ryzyka oraz rozumie znaczenie stosowanych zasad ochrony i odnowy środowiska dla ludzi i ekosystemów
  8. absolwent jest gotów do uczenia się i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych przez całe życie
  9. absolwent jest gotów do rozwijania sprawności fizycznej niezbędnej dla wykonywania zadań właściwych dla działalności zawodowej w obszarze turystyki i rekreacji
  10. absolwent jest gotów do wykazywania społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego
  PRAKTYKI
  Program studiów obejmuje realizację dwóch praktyk w łącznym wymiarze 240 godzin/10 punktów ECTS: praktyki w turystycznych obiektach noclegowych – 120 godzin/5 pkt. ECTS (po drugim semestrze) i praktyki biurowej - 120 godzin/5 punktów ECTS (po czwartym semestrze).
  Celem praktyk zapoznanie studentów z formami i zasadami prowadzenia turystycznych obiektów noclegowych, biur podróży, centrów i punktów informacji turystycznej. Nabycie przez studenta praktycznych umiejętności w zakresie realizacji podstawowych zadań związanych z obsługą turystów. W trakcie praktyki student poznaje formy, charakter i zasady prowadzenia tych przedsiębiorstw. Wykonuje zadania wyznaczane bezpośrednio przez zakładowego opiekuna praktyk, które są zbieżne z programem praktyk, a w szczególności zapoznaje się z zakresem czynności i uprawnieniami na różnych stanowiskach w przedsiębiorstwie oraz zasadami i metodami pracy. Student ma możliwość praktycznego wykorzystania wiedzy nabytej w trakcie studiów. Realizując powierzone zadania zdobywa, pogłębia i doskonali praktyczne umiejętności w zakresie bieżącej działalności tych przedsiębiorstw.
  Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie: dziennika praktyk, dokumentującego realizację praktyki; opinii zakładowego opiekuna praktyk oraz pisemnego sprawozdania merytorycznego i rozmowy ze studentem.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia, laboratoria). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent może podjąć pracę na różnych stanowiskach, zarówno w branży turystycznej jak i rekreacyjnej. Przygotowuje również do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w obu sferach. Zdobyta podczas studiów wiedza teoretyczna, uzupełniona o odpowiednio dobrane praktyki zawodowe, daje absolwentom szeroki wachlarz możliwości zatrudnienia w wyuczonym zawodzie, zgodnie z zainteresowaniami. Absolwent jest przygotowany do pracy w szeroko rozumianej obsłudze ruchu turystycznego: w biurach podróży (przygotowanie ofert turystycznych oraz ich sprzedaż), obiektach noclegowych o różnym charakterze, w urzędach administracji samorządowej i rządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za rozwój turystyki, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach powołanych dla rozwoju i promocji turystyki. Wiedza z zakresu praktycznej obsługi imprez turystycznych i znajomość przynajmniej jednego języka obcego (uzupełniona o dodatkowe kwalifikacje) pozwala na pracę w charakterze pilota wycieczek krajowych i zagranicznych, przewodnika lub rezydenta. Charakter studiów w zakresie rekreacji pozwala absolwentowi na podjęcie pracy w ośrodkach sportowych i rekreacyjnych oraz centrach odnowy biologicznej (Wellnes i Spa).

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych 1
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Ekonomia
4,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
30
15
Fizjologia człowieka z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej
4
Psychologia
0
III - Kierunkowe
Podstawy rachunkowości i finansów
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Podstawy rekreacji i organizacja czasu wolnego
5,5
Podstawy turystyki
5,5
SUMA
28,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologia informacyjna
2
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
30
II - Podstawowe
Antropomotoryka
2
Ekologia i ochrona środowiska
3,5
Historia architektury i sztuki
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
III - Kierunkowe
Geografia turystyczna
5
Pływanie z elementami treningu sportowego
1
Rekreacja ruchowa
2
Rekreacyjne zagospodarowanie i użytkowanie wód
3,5
VI - Praktyka
Praktyka w turystycznych obiektach noclegowych
5
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Odnowa biologiczna
1
Prawo
3,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Zarządzanie
3,5
III - Kierunkowe
Ekonomika turystyki i rekreacji
2
Geografia społeczno-ekonomiczna
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
20
10
Gry i zabawy rekreacyjne
2
Krajoznawstwo
3,5
Obsługa ruchu turystycznego
5
Systemy informacji przestrzennej z elementami kartografii
3
Żywienie człowieka
2
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Hotelarstwo i gastronomia
5,5
Ochrona przyrody i bioróżnorodności
2,5
Organizacja i zarządzanie turystyką i rekreacją
2
Pilotaż wycieczek krajowych i zagranicznych
2,5
Rekreacyjne i sportowe połowy ryb
2,5
Systemy informatyczne w turystyce i rekreacji
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
30
Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne z elementami planowania przestrzennego
5
VI - Praktyka
Praktyka biurowa
5
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Dziedzictwo kulturowe
2
III - Kierunkowe
Agroturystyka
3,5
Biometeorologia w turystyce i rekreacji
2
Marketing i analiza rynku usług turystycznych
3,5
Mikrobiologia sanitarna w turystyce
2
Technologie żywności
3
V - Specjalizacyjne
Seminaria dyplomowe 1
2
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
30
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedsiębiorczość
1
ZAL-O
Wykład
15
III - Kierunkowe
Dziedzictwo kulinarne
2,5
Turystyka i rekreacja osób starszych i niepełnosprawnych
2,5
V - Specjalizacyjne
Praca licencjacka
10
Seminaria dyplomowe 2
2
SUMA
30,0