Turystyka i rekreacja - studia drugiego stopnia - magisterskie stacjonarne

Wydział Geoinżynierii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Turystyka i Rekreacja

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia oraz legitymowanie się tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub magistra. Bez dodatkowych uzupełnień mogą zostać przyjęci absolwenci, którzy posiadają kwalifikacje z obszaru nauk społecznych, nauk przyrodniczych, nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Absolwenci innych obszarów kształcenia muszą mieć zrealizowane efekty kształcenia w zakresie: ekonomii i zarządzania, turystyki, rekreacji, geografii turystycznej, hotelarstwa i gastronomii, ekologii i kształtowania środowiska. Po przyjęciu na studia absolwenci innych niż ww. obszarów muszą uzupełnić brakujące efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji ze studiów I stopnia. Polega to na umożliwieniu realizacji dodatkowych przedmiotów w ramach dodatkowych punktów ECTS (maksymalnie do 30 punktów ECTS). Ewentualne różnice programowe student powinien zrealizować w trakcie czterech semestrów nauki.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 496 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 marca 2014 roku, w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach i profilach prowadzonych na Uniwersytecie.
  Studia drugiego stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja trwają 2 lata (4 semestrów). Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi nie mniej niż 120. Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi nie mniej niż 1407 oraz 160 godzin (4 tygodnie) praktyk zawodowych. Studia mają profil ogólnoakademicki. Kierunek studiów mieści się w obszarze nauk społecznych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk przyrodniczych oraz nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent posiada pogłębioną wiedzę z zakresu organizowania i prowadzenia programów ruchowo-rekreacyjnych dla jednostek i grup społecznych oraz obsługi ruchu turystycznego. Jest ukierunkowany na wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju w przestrzeni turystycznej. Posiada pogłębioną wiedzę w zakresie zagospodarowania, użytkowania oraz ochrony walorów przyrodniczych i kulturowych środowiska. Zna zasady tworzenia i promocji produktów turystycznych dedykowanych jednostkom oraz grupom społecznym. Jest przedsiębiorczy i przygotowany do podejmowania działalności w szeroko rozumianej branży turystycznej i rekreacyjnej, zarówno w sferze komercyjnej, jak i państwowej oraz społecznej. Umie dobierać narzędzia i metody do analizy interakcji zachodzących pomiędzy różnymi zjawiskami w obszarze turystyki i rekreacji a środowiskiem przyrodniczym i kulturowym. Potrafi skutecznie nawiązywać kontakty zawodowe, a także posługuje się terminologią związaną z działalnością turystyczną i rekreacyjną. Potrafi skutecznie konkurować na europejskim i światowym rynku pracy. Może znaleźć zatrudnienie w biurach podróży (organizatorzy turystyki, pośrednicy turystyczni, agenci turystyczni), przy obsłudze bazy noclegowej i gastronomicznej (w hotelach; ośrodkach wypoczynkowych; gospodarstwach agroturystycznych, restauracjach), w ośrodkach sportu i rekreacji, centrach rekreacji i odnowy biologicznej, w strukturach administracji rządowej i samorządowej, domach kultury, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach oraz placówkach organizujących zajęcia rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Potrafi rozpocząć własną działalność gospodarczą w obszarze szeroko rozumianej turystyki i rekreacji. Przygotowany jest do pracy na stanowiskach szeregowych i kierowniczych w branży turystycznej i rekreacyjnej. Komunikuje się w co najmniej jednym języku obcym na poziomie B2+. Przygotowany jest do podjęcia studiów III stopnia.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów II stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
  Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent:
  W KATEGORII WIEDZY
  1. Posiada poszerzoną wiedzę w zakresie biologicznych podstaw aktywności ruchowej oraz zna fachową terminologię i metodologię badania zjawisk w obszarze rekreacji
  2. Rozumie oraz analizuje psychologiczne i społeczne uwarunkowania aktywności ruchowej, zachowań prozdrowotnych i rekreacyjnych jednostek i grup społecznych
  3. Zna zasady funkcjonowania i obsługi sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w zakresie zaspokojenia potrzeb aktywności ruchowo-rekreacyjnej jednostki i grup społecznych
  4. Posiada i wykorzystuje wiedzę z zakresu ochrony praw autorskich oraz zarządzania zasobami własności intelektualnej w obszarach związanych bezpośrednio z turystyką i rekreacją
  5. Zna zasady kreowania i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości w turystyce na bazie wiedzy z obszarów właściwych dla studiowanego kierunku turystyka i rekreacja
  6. Ma poszerzoną wiedzę na temat prawnych, moralnych i etycznych zasad funkcjonowania branży usług turystycznych
  7. Zna kulturowe, religijne i społeczne uwarunkowania podejmowania aktywności turystycznej człowieka oraz ma pogłębioną wiedzę na temat wpływu turystyki na zjawiska społeczno-kulturowe
  8. Zna geograficzno-ekonomiczne i geopolityczne uwarunkowania i bariery rozwoju współczesnej turystyki
  9. Ma pogłębioną wiedzę w zakresie metod, narzędzi oraz systemów organizacji i obsługi sektora usług turystycznych, a także technik badania zjawisk w obszarze turystyki
  10. Ma pogłębioną wiedzę na temat zasobów i walorów turystycznych środowiska przyrodniczego, dostrzega powiązania i zależności pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a turystyką i rekreacją
  11. Zna aktualne problemy wynikające z wzajemnych zależności między turystyką i rekreacją a środowiskiem naturalnym, rozumie potrzebę rozwoju turystyki i rekreacji zgodnie z koncepcją rozwoju zrównoważonego
  12. Zna zasady planowania badań dotyczących użytkowania środowiska naturalnego dla turystyki i rekreacji, z wykorzystaniem odpowiednich technik i narzędzi badawczych
  13. Rozumie potrzebę opierania prac badawczych oraz działań gospodarczych i organizacyjnych w zakresie turystyki i rekreacji na danych empirycznych
  14. Ma aktualną i pogłębioną wiedzę na temat regionów turystycznych Polski i świata, charakteryzuje ich zasoby i walory
  15. Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w kontekście turystyki i rekreacji
  16. Posiada pogłębioną wiedzę w zakresie naturalnych i antropogenicznych zmian zachodzących w biosferze oraz zasad kształtowania elementów środowiska naturalnego na potrzeby turystyki i rekreacji
  17. Wykazuje znajomość zasad dotyczących organizowania i funkcjonowania turystyki na obszarach wiejskich
  18. Posiada pogłębioną wiedzę w zakresie metod badania i kształtowania krajobrazu rolniczego w celu efektywnego zaspokajania potrzeb przestrzeni czasu wolnego człowieka
  W KATEGORII UMIEJĘTNOŚCI
  1. Wykorzystując umiejętność stosowania technik efektywnego komunikowania się, potrafi sformułować i zrealizować program działań zmierzających do zaspokojenia potrzeb klienta w zakresie aktywności ruchowej oraz zachowań turystyczno-rekreacyjnych
  2. Potrafi kreować i weryfikować tezy badawcze dotyczące przestrzeni czasu wolnego i aktywności ruchowej jednostki oraz grup społecznych
  3. Potrafi kreować, realizować oraz modyfikować programy turystyczne i zajęcia rekreacyjno-ruchowe dla jednostek i grup społecznych
  4. Posiada umiejętność oceny przydatności oraz wykorzystania wiedzy z zakresu norm prawnych i zjawisk społeczno-ekonomicznych w obszarze turystyki, analizując skuteczność jej zastosowania
  5. Poprzez właściwy dobór narzędzi identyfikuje i analizuje społeczno-kulturowe podłoże potrzeb i oczekiwań jednostki oraz grup społecznych w obszarze turystyki
  6. Rozumie, bada i analizuje zjawiska społeczno-geograficzno-ekonomiczne przestrzeni turystycznej, diagnozując i rozwiązując konkretne problemy w obszarze turystyki
  7. Przygotowuje pisemne opracowanie problemu badawczego z zakresu turystyki i rekreacji z udokumentowaniem poszczególnych etapów pracy w języku polskim i obcym
  8. Prezentuje ustnie na forum publicznym problemy, poglądy oraz efekty własnej pracy badawczej z zakresu turystyki i rekreacji w języku polskim i obcym z wykorzystaniem środków multimedialnych
  9. Potrafi formułować uzasadnione poglądy i wnioski w zakresie interakcji pomiędzy turystyką a środowiskiem przyrodniczym, opierając się na krytycznej analizie zebranych danych empirycznych ze źródeł rozproszonych
  10. Stosując właściwe narzędzia i metody analityczne, potrafi planować i realizować projekty badawcze i ekspertyzy w zakresie użytkowania środowiska przyrodniczego dla celów turystyki i rekreacji
  11. Posiadając umiejętność wyszukiwania i właściwego doboru źródeł danych, potrafi dokonać analizy związków turystyki z procesami kształtowana środowiska na obszarach wiejskich
  12. Stosując właściwe narzędzia i metody analityczne, identyfikuje złożone problemy rolniczego użytkowania środowiska naturalnego na potrzeby rozwoju turystyki
  13. Potrafi dobierać i modyfikować metody oraz zakres działań podejmowanych na potrzeby rozwoju turystyki i rekreacji w oparciu o zasadę zrównoważonego kształtowania i wykorzystania zasobów środowiska naturalnego
  W KATEGORII KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
  1. Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w obszarach związanych z turystyką i aktywnością ruchowo-rekreacyjną, potrafi poziom ten podnosić i rozwijać w aspekcie działalności zawodowej w branży turystyczno-rekreacyjnej
  2. Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju, tak osobistego jak i zawodowego w obszarze turystyki i rekreacji, inspirując siebie i otoczenie do ustawicznego uczenia się
  3. Jest gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem oraz aktywnego uczestnictwa w grupach i strukturach realizujących działania w obszarze turystyki i rekreacji
  4. Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie zawodowe w branży turystyczno-rekreacyjnej oraz ma poczucie odpowiedzialności wobec ludzi i grup społecznych, dla dobra których stara się działać, wykorzystując te cechy do kreowania postaw przedsiębiorczych
  5. Potrafi planować własną pracę, ustala hierarchię wartości i działań w realizacji podejmowanych zadań, poszukując optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań w obszarach związanych z turystyką i aktywnością ruchowo-rekreacyjną jednostek i grup społecznych
  6. Identyfikując różne sfery oddziaływania turystyki i aktywności ruchowo-rekreacyjnej jednostki i grup społecznych, ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego regionu, kraju, Europy i świata
  PRAKTYKI
  Zamierzonym efektem praktyki na drugim stopniu kształcenia jest poszerzenie i ugruntowanie wiedzy, umiejętności oraz nabycie odpowiednich kompetencji społecznych poprzez realizację praktyki w zajmujących się turystyką i rekreacją wybranych instytucjach administracji rządowej, samorządu terytorialnego, samorządu gospodarczego, organizacjach zawodowych branży turystycznej, instytucjach zajmujących się ochroną przyrody i turystyką, domach kultury lub ośrodkach sportu i rekreacji, a także zapoznanie z formami i zasadami prowadzenia tych instytucji. W planie studiów praktyka to 6 punktów ECTS i 160 godzin.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia, laboratoria). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Umiejętności i kompetencje zdobyte podczas realizacji procesu dydaktycznego na drugim stopniu studiów kierunku turystyka i rekreacja pozwalają jego absolwentom rozwijać i unowocześniać polską branżę turystyczną i rekreacyjną oraz skutecznie konkurować na europejskim i światowym rynku pracy. Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja może znaleźć zatrudnienie w biurach podróży (Organizatorzy Turystyki, Pośrednicy Turystyczni, Agenci Turystyczni), przy obsłudze bazy noclegowej i gastronomicznej (w hotelach; ośrodkach wypoczynkowych; gospodarstwach agroturystycznych, restauracjach), w ośrodkach sportu i rekreacji, centrach rekreacji i odnowy biologicznej, w strukturach administracji rządowej i samorządowej, domach kultury, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach oraz placówkach organizujących zajęcia rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Nabyta wiedza pozwala absolwentom na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w obszarze szeroko rozumianej turystyki i rekreacji. Studia drugiego stopnia przygotowują do pracy nie tylko na stanowiskach szeregowych, ale również kierowniczych.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Promocja zdrowia
3
Psychologia pracy i wypoczynku
2
Regiony turystyczne Polski
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Socjologia i pedagogika czasu wolnego
2
III - Kierunkowe
Metodologia badań w turystyce
2,5
Sport i rekreacja ruchowa niepełnosprawnych
2
Teoretyczne podstawy aktywności ruchowej
3
Turystyka dzieci i młodzieży
2
Warsztaty interpersonalne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
3
Zespołowe gry rekreacyjne - koszykówka
2
VII - Inne
Ergonomia
0,25
Etykieta
0,5
SUMA
29,25

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Historia kultury i religie świata
3
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Ćwiczenia audytoryjne
30
15
III - Kierunkowe
Gry rekreacyjne - tenis ziemny
2
Plenerowe formy rekreacji
3
Technologia informacyjna i metody statystyczne w turystyce
3
Turystyka a środowisko naturalne
3
Turystyka ornitologiczna
2
Turystyka zrównoważona
2
Zespołowe gry rekreacyjne - piłka nożna
2
Zespołowe gry rekreacyjne - piłka siatkowa
2
Zrównoważone gospodarowanie wodami
2
VI - Praktyka
Praktyka administracyjna 4 tyg.
6
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedsiębiorczość
1
ZAL-O
Wykład
15
II - Podstawowe
Aksjologia turystyki
2
Regiony turystyczne świata
3
ZAL
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
15
III - Kierunkowe
Funkcja turystyczna i rekreacyjna terenów poprzemysłowych
2
Moduł agroturystyczny
2
Moduł ekologiczny I
2
Moduł społeczno-kulturowy I
2
Moduł zdrowotno-ruchowy I
2
Organizacja turystyki w Polsce i na świecie
2
Planowanie turystyczne
4
Protokół dyplomatyczny
2
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
30
Przyrodnicze produkty turystyczne
2
Rekreacyjne zagospodarowanie lasu
2
Seminaria dyplomowe I
2
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Moduł ekologiczny II
2
Moduł społeczno-kulturowy II
2
Moduł zdrowotno-ruchowy II
2
Praca magisterska
20
Seminaria dyplomowe II
2
Zachowanie bioróżnorodności
2
SUMA
30,0