Turystyka i rekreacja - studia drugiego stopnia - magisterskie stacjonarne

Wydział Geoinżynierii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Turystyka i Rekreacja

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia oraz legitymowanie się tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub magistra. Bez dodatkowych uzupełnień mogą zostać przyjęci absolwenci, którzy posiadają kwalifikacje z obszaru nauk społecznych, nauk przyrodniczych, nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Absolwenci innych obszarów kształcenia muszą mieć zrealizowane efekty kształcenia w zakresie: ekonomii i zarządzania, turystyki, rekreacji, geografii turystycznej, hotelarstwa i gastronomii, ekologii i kształtowania środowiska. Po przyjęciu na studia absolwenci innych niż ww. obszarów muszą uzupełnić brakujące efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji ze studiów I stopnia. Polega to na umożliwieniu realizacji dodatkowych przedmiotów w ramach dodatkowych punktów ECTS (maksymalnie do 30 punktów ECTS). Ewentualne różnice programowe student powinien zrealizować w trakcie czterech semestrów nauki.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 336 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 496 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: biotechnologia, broker innowacji w przemyśle spożywczym, pedagogika specjalna, turystyka i rekreacja, wojskoznawstwo.
  Studia drugiego stopnia (4 semestry) /120 ECTS. Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi co najmniej 1407 oraz 160 godzin (4 tygodni) praktyk zawodowych.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent: posiada pogłębioną wiedzę z zakresu organizowania i prowadzenia programów ruchowo-rekreacyjnych dla jednostek i grup społecznych oraz obsługi ruchu turystycznego. Jest ukierunkowany na wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju w przestrzeni turystycznej. Posiada pogłębioną wiedzę w zakresie zagospodarowania, użytkowania oraz ochrony walorów przyrodniczych i kulturowych środowiska. Zna zasady tworzenia i promocji produktów turystycznych dedykowanych jednostkom oraz grupom społecznym. Jest przedsiębiorczy i przygotowany do podejmowania działalności w szeroko rozumianej branży turystycznej oraz instytucjach i podmiotach związanych z przemysłem czasu wolnego, zarówno w sferze ekonomicznej, jak i społecznej. Umie dobierać narzędzia i metody do analizy interakcji zachodzących pomiędzy różnymi zjawiskami w obszarze turystyki i rekreacji a środowiskiem przyrodniczym i kulturowym. Potrafi skutecznie nawiązywać kontakty zawodowe, a także posługuje się terminologią związaną z działalnością turystyczną. Potrafi skutecznie konkurować na europejskim i światowym rynku pracy. Jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia: w biurach podróży (organizatorzy turystyki, pośrednicy turystyczni, agenci turystyczni), w obiektach bazy noclegowej i gastronomicznej (hotele, ośrodki wypoczynkowe; gospodarstwa agroturystyczne, restauracje, itp.), w ośrodkach sportu i rekreacji, centrach rekreacji i odnowy biologicznej, w strukturach administracji rządowej i samorządowej, domach kultury, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach oraz placówkach organizujących zajęcia rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Potrafi uruchomić własną działalność gospodarczą w obszarze szeroko rozumianej turystyki i rekreacji. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach szeregowych i kierowniczych w sektorze usług turystycznych. Komunikuje się w co najmniej jednym języku obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  Do uzyskania kwalifikacji drugiego stopnia wymagane jest osiągnięcie wszystkich poniższych efektów kształcenia.
  Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent:
  W KATEGORII WIEDZY
  1. Zna i rozumie prawne, moralne i etyczne zasady funkcjonowania branży usług turystycznych
  2. Zna i rozumie kulturowe, religijne i społeczne uwarunkowania podejmowania aktywności turystycznej człowieka oraz ma pogłębioną wiedzę na temat wpływu turystyki na zjawiska społeczno-kulturowe
  3. Zna i rozumie zasady ochrony praw autorskich oraz zarządzania zasobami własności intelektualnej w obszarach związanych bezpośrednio z turystyką i rekreacją
  4. Zna i rozumie zasady kreowania i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości w turystyce na bazie wiedzy z obszarów właściwych dla studiowanego kierunku turystyka i rekreacja
  5. Zna i rozumie aktualne problemy wynikające z wzajemnych zależności między turystyką i rekreacją a środowiskiem naturalnym, rozumie potrzebę rozwoju turystyki i rekreacji zgodnie z koncepcją rozwoju zrównoważonego
  6. Zna i rozumie metody badania i kształtowania krajobrazu rolniczego w celu efektywnego zaspokajania potrzeb przestrzeni czasu wolnego człowieka
  7. Zna i rozumie geograficzno-ekonomiczne i geopolityczne uwarunkowania i bariery rozwoju współczesnej turystyki
  8. Zna i rozumie problematykę regionów turystycznych polski i świata, charakteryzuje ich zasoby i walory
  9. Zna i rozumie metody, narzędzia oraz systemy organizacji i obsługi sektora usług turystycznych, a także technik badania zjawisk w obszarze turystyki
  10. Zna i rozumie potrzebę opierania prac badawczych oraz działań gospodarczych i organizacyjnych w zakresie turystyki i rekreacji na danych empirycznych
  11. Zna i rozumie zasady ochrony praw autorskich oraz zarządzania zasobami własności intelektualnej w obszarach związanych bezpośrednio z turystyką i rekreacją
  12. Zna i rozumie zasady kreowania i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości w turystyce na bazie wiedzy z obszarów właściwych dla studiowanego kierunku turystyka i rekreacja
  13. Zna i rozumie podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w kontekście turystyki i rekreacji
  14. Zna i rozumie biologiczne uwarunkowania i skutki aktywności ruchowej oraz fachową terminologię i metodologię badania skutków aktywności ruchowej w obszarze rekreacji
  15. Zna i rozumie psychologiczne i społeczne uwarunkowania aktywności ruchowej, zachowań prozdrowotnych, w tym rekreacyjnych, jednostek i grup społecznych
  16. Zna i rozumie zasady ochrony praw autorskich oraz zarządzania zasobami własności intelektualnej w obszarach związanych bezpośrednio z turystyką i rekreacją
  17. Zna i rozumie zasady kreowania i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości w turystyce na bazie wiedzy z obszarów właściwych dla studiowanego kierunku turystyka i rekreacja
  18. Zna i rozumie zasady działania i obsługi sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w celu zaspokojenia potrzeb aktywności w zakresie rekreacji ruchowej i turystyki kwalifikowanej jednostki i grup społecznych
  19. Zna i rozumie problematykę zasobów i walorów turystycznych środowiska przyrodniczego, dostrzega powiązania i zależności pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a turystyką i rekreacją
  20. Zna i rozumie zasady planowania badań dotyczących użytkowania środowiska naturalnego dla turystyki i rekreacji, z wykorzystaniem odpowiednich technik i narzędzi badawczych
  21. Zna i rozumie problematykę naturalnych i antropogenicznych zmian zachodzących w biosferze oraz zasad kształtowania elementów środowiska naturalnego na potrzeby turystyki i rekreacji
  22. Zna i rozumie zasady dotyczące organizowania i funkcjonowania turystyki na obszarach wiejskich
  23. Zna i rozumie zasady ochrony praw autorskich oraz zarządzania zasobami własności intelektualnej w obszarach związanych bezpośrednio z turystyką i rekreacją
  24. Zna i rozumie zasady kreowania i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości w turystyce na bazie wiedzy z obszarów właściwych dla studiowanego kierunku turystyka i rekreacja
  W KATEGORII UMIEJĘTNOŚCI
  1. absolwent potrafi poprzez właściwy dobór narzędzi identyfikować i analizować społeczno-kulturowe podłoże potrzeb i oczekiwań jednostki oraz grup społecznych w obszarze turystyki
  2. absolwent potrafi formułować uzasadnione poglądy i wnioski w zakresie interakcji pomiędzy turystyką a środowiskiem przyrodniczym, opierając się na krytycznej analizie zebranych danych empirycznych ze źródeł rozproszonych
  3. absolwent planować i realizować projekty badawcze i ekspertyzy w zakresie użytkowania środowiska przyrodniczego dla celów turystyki i rekreacji, stosując właściwe narzędzia i metody analityczne
  4. absolwent potrafi dobierać i modyfikować metody oraz zakres działań podejmowanych na potrzeby rozwoju turystyki i rekreacji w oparciu o zasadę zrównoważonego kształtowania i wykorzystania zasobów środowiska naturalnego
  5. absolwent potrafi oceniać przydatność oraz wykorzystywać wiedzę z zakresu norm prawnych i zjawisk społeczno-ekonomicznych w obszarze turystyki, analizując skuteczność jej zastosowania
  6. absolwent potrafi badać i analizować zjawiska społeczno-geograficzno-ekonomicznej przestrzeni turystycznej, diagnozując i rozwiązując konkretne problemy w obszarze turystyki
  7. absolwent potrafi identyfikować złożone problemy rolniczego użytkowania środowiska naturalnego na potrzeby rozwoju turystyki, stosując właściwe narzędzia i metody analityczne
  8. absolwent potrafi sformułować i zrealizować program działań zmierzających do zaspokojenia potrzeb klienta w zakresie aktywności ruchowej poprzez zachowania turystyczne i rekreacyjne, wykorzystując umiejętność stosowania technik efektywnego komunikowania się
  9. absolwent potrafi kreować i weryfikować tezy badawcze dotyczące przestrzeni czasu wolnego i aktywności ruchowej jednostki oraz grup społecznych
  10. absolwent potrafi kreować, realizować oraz modyfikować programy turystyczne i zajęcia rekreacyjno-ruchowe dla jednostek i grup społecznych
  11. absolwent potrafi dokonać analizy związków turystyki z procesami kształtowana środowiska na obszarach wiejskich, posiadając umiejętność wyszukiwania i właściwego doboru źródeł danych
  12. absolwent potrafi przygotować pisemne opracowanie problemu badawczego z zakresu turystyki i rekreacji z udokumentowaniem poszczególnych etapów pracy w języku polskim i obcym
  13. absolwent potrafi prezentować ustnie na forum publicznym problemy, poglądy oraz efekty własnej pracy badawczej z zakresu turystyki i rekreacji w języku polskim i obcym z wykorzystaniem środków multimedialnych
  14. absolwent potrafi komunikować się i współpracować z otoczeniem oraz aktywnie uczestniczyć w grupach i strukturach realizujących działania w obszarze turystyki i rekreacji
  15. absolwent potrafi inspirować siebie i otoczenie do ustawicznego uczenia się i rozumie potrzebę ciągłego rozwoju, tak osobistego jak i zawodowego w obszarze turystyki i rekreacji
  W KATEGORII KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
  1. absolwent jest gotów do planowania własnej pracę, ustalania hierarchii wartości i działań w realizacji podejmowanych zadań, poszukując optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań w obszarach związanych z turystyką i aktywnością ruchowo-rekreacyjną jednostek i grup społecznych
  2. absolwent jest gotów do wykazywania się odpowiedzialnością za własne przygotowanie zawodowe w branży turystyczno-rekreacyjnej oraz ma poczucie odpowiedzialności wobec ludzi i grup społecznych, dla dobra których stara się działać, wykorzystując te cechy do kreowania postaw przedsiębiorczych
  3. absolwent jest gotów do identyfikacji różnych sfer oddziaływania turystyki i aktywności ruchowo-rekreacyjnej jednostki i grup społecznych, ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego regionu, kraju, Europy i świata
  4. absolwent jest gotów do podnoszenia i rozwijania poziomu swojej wiedzy i umiejętności w obszarach związanych z turystyką i aktywnością ruchowo-rekreacyjną, w aspekcie działalności zawodowej w branży turystyczno-rekreacyjnej
  PRAKTYKI
  Program studiów obejmuje realizację praktyki zawodowej w wymiarze 160 godz./6 punktów ECTS. Praktyka jest realizowana w wybranych instytucjach rządowych, samorządu terytorialnego, samorządu gospodarczego, organizacjach zawodowych branży turystycznej, instytucjach zajmujących się ochroną przyrody i turystyką, domach kultury lub ośrodkach sportu i rekreacji.
  Celem praktyk poszerzenie i ugruntowanie wiedzy, umiejętności oraz nabycie kompetencji społecznych w zakresie organizacyjnego funkcjonowania instytucji, przedsiębiorstw, podmiotów oraz innych struktur, prowadzących działalność w branży turystycznej i w obszarze rekreacji, a także odpowiedzialnych za kreowanie ich rozwoju. W trakcie praktyki student poznaje formy, charakter i zasady prowadzenia tych instytucji, ich strukturę organizacyjną oraz zadania i zasady zarządzania. Wykonuje zadania wyznaczane bezpośrednio przez zakładowego opiekuna praktyk, które są zbieżne z programem praktyk, a w szczególności poznaje formy i zasady funkcjonowania oraz struktury organizacyjne instytucji. W trakcie realizacji praktyki student powinien trafnie zdiagnozować ewentualne problemy w funkcjonowaniu organizacji i zaproponować ich rozwiązanie oraz posiada możliwość praktycznego wykorzystania i poszerzenia wiedzy nabytej w trakcie studiów. Realizując powierzone zadania i biorąc aktywny udział w procesach decyzyjnych, zdobywa, pogłębia i doskonali praktyczne umiejętności podejmowania działań i czynności na rzecz rozwoju branży usług turystycznych.
  Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie: dziennika praktyk, dokumentującego realizację praktyki; opinii zakładowego opiekuna praktyk oraz pisemnego sprawozdania merytorycznego i rozmowy ze studentem.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia, laboratoria). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Umiejętności i kompetencje zdobyte podczas realizacji procesu dydaktycznego na drugim stopniu studiów kierunku turystyka i rekreacja pozwalają jego absolwentom rozwijać i unowocześniać polską branżę turystyczną i rekreacyjną oraz skutecznie konkurować na europejskim i światowym rynku pracy. Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja może znaleźć zatrudnienie w biurach podróży (Organizatorzy Turystyki, Pośrednicy Turystyczni, Agenci Turystyczni), przy obsłudze bazy noclegowej i gastronomicznej (w hotelach; ośrodkach wypoczynkowych; gospodarstwach agroturystycznych, restauracjach), w ośrodkach sportu i rekreacji, centrach rekreacji i odnowy biologicznej, w strukturach administracji rządowej i samorządowej, domach kultury, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach oraz placówkach organizujących zajęcia rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Nabyta wiedza pozwala absolwentom na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w obszarze szeroko rozumianej turystyki i rekreacji. Studia drugiego stopnia przygotowują do pracy nie tylko na stanowiskach szeregowych, ale również kierowniczych.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Promocja zdrowia
3
Psychologia pracy i wypoczynku
2
Regiony turystyczne Polski
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Socjologia i pedagogika czasu wolnego
2
III - Kierunkowe
Metodologia badań w turystyce
2,5
Sport i rekreacja ruchowa niepełnosprawnych
2
Teoretyczne podstawy aktywności ruchowej
3
Turystyka dzieci i młodzieży
2
Warsztaty interpersonalne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
3
Zespołowe gry rekreacyjne - koszykówka
2
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Historia kultury i religie świata
3
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Ćwiczenia audytoryjne
30
15
III - Kierunkowe
Gry rekreacyjne - tenis ziemny
2
Plenerowe formy rekreacji
3
Technologia informacyjna i metody statystyczne w turystyce
3
Turystyka a środowisko naturalne
3
Turystyka ornitologiczna
2
Turystyka zrównoważona
2
Zespołowe gry rekreacyjne - piłka nożna
2
Zespołowe gry rekreacyjne - piłka siatkowa
2
Zrównoważone gospodarowanie wodami
2
VI - Praktyka
Praktyka administracyjna 4 tyg.
6
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedsiębiorczość
1
ZAL-O
Wykład
15
II - Podstawowe
Regiony turystyczne świata
3
ZAL
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
15
III - Kierunkowe
Funkcja turystyczna i rekreacyjna terenów poprzemysłowych
2
Organizacja turystyki w Polsce i na świecie
2
Planowanie turystyczne
4
Protokół dyplomatyczny
2
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
30
Przyrodnicze produkty turystyczne
2
Rekreacyjne zagospodarowanie lasu
2
Seminaria dyplomowe 1
2
SUMA
28,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Praca magisterska
20
Seminaria dyplomowe 2
2
Zachowanie bioróżnorodności
2
SUMA
30,0