Funkcja turystyczna i rekreacyjna terenów poprzemysłowych

Tourist and recreational function of brownfields sites

2022Z

Kod przedmiotu58S2-FTR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Greinert A., Ochrona i rekultywacja terenów zurbanizowanych, Wyd. Polit. Zielonogórskiej, 2000, s. 216 2) Paulo A., Przyrodnicze ograniczenia wyboru kierunku zagospodarowania terenów pogórniczych, t. t.24-Z2/3, wyd. Gosp. Sur. Miner., 2008, s. 9-40 3) Witczak S., Adamczyk A., Prognoza skutków hydrogeologicznych likwidacji wyrobiska Kopalni Siarki „Machów” – część hydrotermiczna., wyd. AGH, Kraków, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi