Przyrodnicze produkty turystyczne

Natural tourism products

2022Z

Kod przedmiotu58S2-PPT
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jalinik M. (red.), , "Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych." , wyd. Politechnika Białostocka, 2010, s. 710 2) Młynarczyk Z., Zajadacz A. (red.), "Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Tom 1. Przyrodnicze zasoby turystyczne i metody ich oceny.", t. 1, Wyd. Naukowe UAM, 2008, s. 274 3) Stasiak A., Kaczmarek J., Włodarczyk B.,, "Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie.", PWE, 2010, s. 446
Literatura uzupełniająca
Uwagi