Regiony turystyczne świata

Tourist regions of the world

2022Z

Kod przedmiotu58S2-RTS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceGeografia spoleczno-gospodarcza, Historia powszechna, Podstawy ekonomii
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeń
Opis wykładówodstawowe informacje na temat rozwoju turystyki światowej i jej wpływu na kształtowanie się regionów turystycznych na świecie. Wpływ sytuacji geopolitycznej na funkcjonowanie regionów turystycznych. Kryteria wyróżniania oraz definicja regionu turystycznego. ,ĆWICZENIA AUDYTORYJNE:W części audytoryjnej prezentacja multimedialna przez dwuosobowe zespoły wybranych regionów turystycznych świata zgodnie z wytycznymi prowadzącego. Wykorzystanie zdjęć grafik, filmów (również z własnych wyjazdów). Dyskusja nad trzema wybranymi prezentacjami.,ĆWICZENIA PROJEKTOWE:W części projektowej opracowanie programu wyjazdu turystycznego do prezentowanego regionu zgodnie z wytycznymi prowadzącego.
Cel kształceniaUzyskanie przez studenta wiedzy na temat głównych światowych turystycznych regionów recepcyjnych. Nabycie przez studentów umiejętności oceny sytuacji geopolitycznej pod katem możliwości rozwoju turystyki na danych obszarach.
Literatura podstawowa1) Kruczek Z., Zmyślony P., Regiony turystyczne, Podstawy teoretyczne. Studium przypadków, Wydawnictwo Proksenia, Kraków, 2014 2) Jędrusik M., Makowski J., Plit F., Geografia turystyczna świata. Nowe trendy. Regiony turystyczne, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2010
Literatura uzupełniająca
UwagiBez uwag