Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym

Tourism company management

2021Z

Kod przedmiotu58S2-ZPT
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Sarnowski J., Kirejczyk E., , Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, DrukTur Sp. z o.o, 2007 2) Obłój K, Strategie organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej,, PWE, 2001 3) Sikora J., Wartecki A., Bosiacki S., Sniadek J.,, Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, AWF POZNAŃ, 2018 4) Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne Koncepcje metody, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi