Gospodarka leśna - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Inżynier kierunek Leśnictwo

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury” kryterium kwalifikacji stanowił ranking przedziałów średniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego, złożonego na poziomie podstawowym z obowiązkowych przedmiotów – należy dokonać wyboru trzech z przedstawionych: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, język obcy nowożytny (do wyboru przez kandydata), język polski matematyka. Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości w systemie „starej matury” kryterium stanowił ranking przedziałów średniej ocen uzyskanych z przedmiotów: biologia lub chemia, fizyka lub matematyka lub geografia, język polski lub język obcy nowożytny.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2400. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 210.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent posiada wiedzę niezbędną dla zapewnienia wielostronnej funkcji lasu, z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska, a także dotyczącą projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym zgodnie z zasadami ochrony środowiska i prawami przyrody. Umie planować i organizować produkcję oraz ochronę lasu przed zagrożeniami abiotycznymi, biotycznymi i antropogenicznymi w trakcie pozyskiwania i transportu surowców leśnych oraz wykorzystywania lasu do celów łowieckich. Absolwent jest przygotowany do: sporządzania i realizacji planów gospodarczych, ochronnych i finansowych; projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu oraz prowadzenia nadzoru inżynierskiego nad wykonawstwem prac leśnych i doskonaleniem poziomu ich technizacji. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu leśnictwa. Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach administracji Lasów Państwowych, parkach narodowych i krajobrazowych oraz w firmach związanych z leśnictwem. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Do uzyskania kwalifikacji I stopnia wymagane są wszystkie poniżej wymienione efekty kształcenia.
  1) W kategorii wiedza, student:
  a) Charakteryzuje zjawiska i procesy zachodzące w przyrodzie przy wykorzystaniu wiedzy z dziedzin nauk podstawowych
  b) Zna podstawowe uwarunkowania ekonomiczne, prawne i społeczne funkcjonowania leśnictwa oraz organizację zarządzania lasami i ochroną przyrody w Polsce i Europie
  c) Opisuje interakcje między lasem a otaczającym go środowiskiem (klimat, gleba, ukształtowanie terenu, hydrologia)
  d) Zna metody inżynierii środowiskowej stosowane w lasach
  e) Charakteryzuje podstawowe produkty użytkowania lasu, ubocznego użytkowania lasu i gospodarki łowieckiej
  f) Charakteryzuje podstawowe zjawiska i procesy zachodzące w środowisku leśnym
  g) Zna rodzime i występujące w Polsce gatunki roślin, zwierząt i grzybów oraz ich rolę w ekosystemach leśnych
  h) Omawia rolę zwierząt w środowisku leśnym, metody gospodarowania populacjami i ich ochronę
  i) Charakteryzuje metody zagospodarowania lasu ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie naturalnych procesów
  j) Zna podstawowe parametry charakteryzujące środowisko leśne i drzewostan oraz metody ich monitoringu
  k) Zna podstawy programów informatycznych służących gospodarce leśnej
  l) Definiuje podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
  m) Rozróżnia podstawowe pakiety oprogramowania użytkowego w zakresie pozwalającym na ich stosowanie w życiu codziennym (edytory tekstów, bazy danych, arkusze kalkulacyjne, biblioteki numeryczne)
  n) Omawia sposoby użytkowania lasu z głównym naciskiem na ochronę środowiska leśnego i BHP
  o) Wymienia zagrożenia środowiska leśnego (biotyczne, abiotyczne i antropogeniczne) i opisuje metody zapobiegania oraz ograniczania ich
  p) Charakteryzuje środowiskotwórczą i gospodarczą rolę lasu
  q) Zna rolę lasu dla rozwoju cywilizacyjnego i funkcjonowania człowieka
  r) Wskazuje miejsce i rolę zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich (uwzględniającego gospodarkę leśną) w globalnej strategii ochrony środowiska
  s) Zna podstawowe uwarunkowania związane z prowadzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej ukierunkowanej na racjonalne wykorzystanie zasobów leśnych
  t) Zna podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego i prasowego
  2) W kategorii umiejętności, student:
  a) Interpretuje podstawowe ustawodawstwo dotyczące leśnictwa i ochrony przyrody
  b) Użytkuje komputer w zakresie koniecznym do wyszukiwania informacji, komunikowania się, organizowania i wstępnej analizy danych, sporządzania raportów i prezentacji wyników oraz do rejestracji zdarzeń gospodarczych w lesie
  c) Posługuje się systemem informacji geograficznej jako podstawowym narzędziem tworzenia informacji przestrzennej o środowisku leśnym oraz zarządzania nim
  d) Znajduje, rozumie, wykorzystuje i krytycznie ocenia uzyskane z różnych źródeł informacje związane z szeroko pojętą tematyką leśną i ochrony przyrody
  e) Przekazuje zdobytą wiedzę w sposób logiczny i uporządkowany
  f) Wykorzystuje różne metody podczas przygotowania wystąpień publicznych dotyczących kształtowania i gospodarowania zasobami leśnymi oraz ochrony przyrody
  g) Dokonuje pomiarów i wyznacza wartości oraz ocenia wiarygodność podstawowych wielkości fizycznych i chemicznych
  h) Wykonuje samodzielnie lub w zespole pod kierunkiem opiekuna proste zadania badawcze związane z środowiskiem leśnym
  i) Dokonuje pomiaru podstawowych parametrów charakteryzujących drzewostany i środowisko leśne
  j) Wykorzystuje aparat matematyczny i statystyczny do opisu zjawisk zachodzących w środowisku leśnym
  k) Ocenia las jako środowisko życia zwierząt w kontekście prowadzenia gospodarki populacjami zwierząt łownych oraz w kontekście ochrony i restytucji rzadkich gatunków zwierząt
  l) Potrafi zabiegać i przeciwdziałać podstawowym zagrożeniom zbiorowisk leśnych wykonując działania z wykorzystaniem metod stosowanych w ochronie lasu
  m) Dostosowuje sposoby zagospodarowania lasu do warunków środowiska leśnego wykorzystując metody hodowli lasu
  n) Planuje metody użytkowania lasu uwzględniając ochronę ekosystemów leśnych i bezpieczeństwo pracy
  o) Wykorzystuje różne metody podczas przygotowania opracowań pisemnych dotyczących kształtowania i gospodarowania zasobami leśnymi oraz ochrony przyrody
  p) Czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane teksty naukowe i opracowuje proste teksty dotyczące leśnictwa w języku obcym oraz komunikuje się w tym języku na poziomie B2
  q) Dokonuje wstępnej analizy ekonomicznej planowanych prac leśnych
  3) W kategorii kompetencje społeczne, student:
  a) Jest gotowy do pogłębiania wiedzy z zakresu nauk o środowisku, w tym specjalistycznych, umożliwiających aktywne uczestniczenie w życiu gospodarczym i społecznym
  b) Jest chętny do promocji nowoczesnego leśnictwa, docenia rolę edukacji ekologicznej
  c) Jest zdolny do pracy samodzielnej i w zespole oraz kierowania zespołami ludzkimi w zakresie wyznaczania i kontroli zadań
  d) Potrafi określić i uszeregować rangę poszczególnych funkcji lasu (ochronnej, społecznej i gospodarczej) podczas z realizacji zadań gospodarczych wpisujących się w wielofunkcyjną gospodarkę leśną
  e) Przestrzega zasad etyki przy zbieraniu i opisywaniu danych
  f) Identyfikuje podstawowe zagrożenia zbiorowisk leśnych oraz potrzebę wykonania odpowiednich zabiegów w ekosystemie leśnym wykorzystując swoją wiedzę
  g) Wykazuje ostrożność i krytycyzm w przyjmowaniu informacji z literatury naukowej, internetu, a szczególnie dostępnej w masowych mediach, mających odniesienie do leśnictwa i ochrony przyrody
  h) Szanuje cudzą własność intelektualną w tym prawa autorskie
  i) Przejawia wrażliwość związaną z ochroną i zachowaniem zasobów leśnych
  j) Akceptuje i przestrzega prawa dotyczącego lasów i leśnictwa
  k) Wykazuje się odpowiedzialnością za bezpieczeństwo pracy własnej i innych oraz powierzony sprzęt podczas prac w lesie
  l) Ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w dziedzinie zagospodarowania, ochrony i użytkowania lasu oraz potrafi przewidzieć ich skutki
  m) Prezentuje perspektywiczne i przedsiębiorcze myślenie w kontekście wykorzystania zdobytych informacji i umiejętności w działaniach związanych z przyszłą pracą zawodową
  n) Rozumie potrzebę wykorzystania nauk podstawowych przy zbieraniu i opisywaniu informacji dotyczących lasu i gospodarki leśnej
  PRAKTYKI
  Program studiów przewiduje praktykę zawodową w wymiarze 6 tygodni.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem i programem studiów (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, zajęcia projektowe). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent jest przygotowany do: sporządzania i realizacji planów gospodarczych, ochronnych i finansowych; projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu oraz prowadzenia nadzoru inżynierskiego nad wykonawstwem prac leśnych i doskonaleniem poziomu ich technizacji. Absolwent jest kompetentny do pracy w jednostkach administracji Lasów Państwowych, parkach narodowych i krajobrazowych, a także w innych firmach związanych z leśnictwem. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0