Botanika leśna I

2021Z

Kod przedmiotu59S1P-BOTLES
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń
Opis wykładówWYKŁADY: Botanika leśna - cel i zakres badań. Komórka roślinna jako podstawowa jednostka funkcjonalna organizmu roślinnego- budowa i funkcje. Podstawowe zagadnienia dotyczące różnicowania się komórek roślinnych oraz typy podziału komórek. Funkcjonalne układy tkankowe roślin- charakterystyka ich budowy i omówienie funkcji. Morfologia i anatomia poszczególnych organów ze szczególnym naciskiem na gatunki drzewiaste. Przyrost roślin drzewiastych - typy drewna, korowina. Podstawowe zagadnienia związane z rozmnażaniem roślin.,ĆWICZENIA:Omówienie budowy i funkcji wybranych organelli komórkowych. Zapoznanie się z budową wybranych układów tkankowych. Obserwacje makroskopowe i mikroskopowe korzenia, pędu i liści ze szczególnym zwróceniem uwagi na różnorodność ich budowy. Analiza budowy anatomicznej pędu zdrewniałego, obserwacje mikroskopowe drewna wiosennego i letniego. Cechy budowy bieli i twardzieli. Omówienie ogólnych zagadnień związanych z rozmnażaniem generatywnym roślin (budowa organów rozmnażania nagozalążkowych i okrytozalążkowych, klasyfikacja kwiatostanów i owoców). W ramach ćwiczeń przewiduje się wykonanie prostych preparatów mikroskopowych umożliwiających obserwacje komórki roślinnej i wybranych grup tkanek. Obserwacje makroskopowe pędów i liści.
Cel kształceniaPoznanie i zrozumienie zasad budowy anatomicznej i morfologicznej roślin oraz powiązań pomiędzy strukturą komórek i tkanek a funkcjami organów wegetatywnych i generatywnych. Zdobycie umiejętności opisu cech morfologicznych i anatomicznych roślin naczyniowych w powiązaniu z ich funkcją. Zrozumienie zależności między budową roślin a przystosowaniem do różnych typów siedlisk.
Literatura podstawowa1) Tomanek J. Witkowska-Żuk L., Botanika leśna, t. 1, Państwowe Wydawnictwa Rolnicze i Leśne, 2008, s. 1-612 2) Szweykowska A. Szweykowski J, Botanika. Tom 1, Morfologia, t. 2010, PWN Warszawa, , s. 1-334
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak