Chemia

2021Z

Kod przedmiotu59S1P-CHEMIA
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówudowa materii i rodzaje wiązań chemicznych. Znaczenie metalicznych i niemetalicznych pierwiastków występujących w układach biologicznych. Procesy chemiczne: hydroliza utlenianie i redukcja. Stężenia roztworów. Prawo działania mas, pH kwasów zasad, soli, roztworów buforowych. Iloczyn rozpuszczalności i rozpuszczalność. Ilościowe metody miareczkowe: alkacymetria, manganometria. Podstawy chemii koordynacyjnej: miareczkowanie kompleksometryczne. Twardość wody. Zjawiska powierzchniowe, sorpcja.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Ćwiczenia laboratoryjne z zakresu podstaw analizy jakościowej i ilościowej: wybrane reakcje w roztworach wodnych, wykrywanie wybranych kationów i anionów, reakcje utleniania i redukcji, sporządzanie mieszanin buforowych i pomiar pH, miareczkowanie alkacymetryczne, manganometryczne, kompleksonometryczne.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi