Dendrologia

2021L

Kod przedmiotu59S1P-DEND
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówystematyka roślin drzewiastych. Charakterystyka rodzajów, gatunków oraz taksonów o randze podgatunkowej. Zasady oznaczania gatunków drzewiastych w stanie bezlistnym i ulistnionym. Formy wzrostu roślin drzewiastych. Morfologia pędów, systemów korzeniowych, pąków, liści. Anatomia drewna gatunków iglastych i liściastych. Anatomia i rola drewna reakcyjnego. Martwica korkowa i jej rola. Biogeografia, ekologia i wymagania siedliskowe gatunków drzewiastych ze szczególnym uwzględnieniem przewodnich drzew lasotwórczych. Podstawy dendrometrii - zasady i techniki wykonywania pomiarów wysokości drzew, obwodu pnia, pierśnicy. Elementy dendrochronologii. Metodyka oceny biologicznej struktury drzewostanów. Drzewiaste rośliny inwazyjne - charakterystyka i zagrożenia.,ĆWICZENIA:Zasady oznaczania gatunków drzewiastych w stanie ulistnionym i bezlistnym. Oznaczanie i rozpoznawanie wybranych gatunków drzewiastych w stanie ulistnionym i bezlistnym. Rozpoznawanie owoców i szyszek wybranych gatunków roślin drzewiastych. Wykonanie pędownika z wybranych gatunków drzewiastych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi