Ekologiczne podstawy hodowli lasu

2022Z

Kod przedmiotu59S1P-EPHL
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia terenowe
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówzynniki wpływające na pionowe rozmieszczenie lasów. Czynniki środowiskowe wyznaczające granice lasu. Las jako zjawisko geograficzne. Czynniki ograniczające występowanie lasów. Światło, temperatura, opady jako czynnik wpływający na funkcjonowanie drzew i ekosystemów leśnych. Środowisko glebowe. Strategie życiowe gatunków. Wzrost i rozwój drzew. Prawa ekologiczne. ,ĆWICZENIA TERENOWE: Drzewa jako główne składniki biocenozy leśnej. Budowa warstwowa lasu, fitoklimat leśny. Cechy drzewostanu. Struktura przestrzenna drzewostanu. Fazy rozwojowe drzewostanu. Przyczyny zróżnicowania biosocjalnego, klasyfikacje drzew. ,ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:Charakterystyka biologicznych i ekologicznych właściwości rodzimych gatunków drzew, ich strategii życiowych oraz roli w drzewostanach i gospodarce leśnej. ,ĆWICZENIA AUDYTORYJNE:Rola i funkcje lasu. Drzewa jako główne składniki biocenozy leśnej. Budowa warstwowa lasu, fitoklimat leśny. Drzewostan, jako podstawowy obiekt działań hodowlanych. Cechy drzewostanu. Struktura przestrzenna drzewostanu. Fazy rozwojowe drzewostanu. Przyczyny zróżnicowania biosocjalnego.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi