Fitopatologia leśna

2021L

Kod przedmiotu59S1P-FITLAS
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia terenowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówymptomatologia chorób drzew leśnych z uwzględnieniem grup taksonomicznych sprawców (czynniki abiotyczne, biotyczne: wirusy, bakterie, organizmy grzybopodobne, grzyby, pasożytnicze rośliny nasienne). Stan zdrowotny drzewostanów a czynniki kształtujące zdrowotność lasu. Patogeny i saprotrofy w ekosystemie leśnym. Przebieg procesu chorobowego u drzew i w drzewostanie. Metody diagnostyczne chorób drzew leśnych i w patologii drewna. Mykoryzy drzew – typy i funkcje, zagrożenia związków mykoryzowych. Nowe biotechnologie w szkółkarstwie leśnym. Metody mechaniczne, fizyczne, hylotechniczne, hodowli odpornościowej, biologiczne oraz kwarantannowe w ochronie drzew leśnych i drzewostanów. Patologia drewna - zgnilizny i barwice drewna drzew leśnych, ich znaczenie gospodarcze. Środki ochrony stosowane w leśnictwie w kraju i UE. Różnorodność biologiczna grzybów a zagadnienia antropopresji i ochrony grzybów; grzyby - biowskaźniki zanieczyszczenia środowiska. Ekologiczne i ekonomiczne uwarunkowania integrowanej ochrony drzewostanów.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi