Fitosocjologia leśna

2021L

Kod przedmiotu59S1P-FITLE
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówprowadzenie do fitosocjologii. Zespoły leśne jako fitosocjologiczne identyfikatory siedlisk przyrodniczych Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.Puszcze, lasy i bory – klimaksowe zbiorowiska roślinne. Dynamika naturalnych zbiorowisk leśnych: degeneracja, regeneracja, fluktuacyjne zmiany strukturalne. Stare lasy liściaste i ich gatunki wskaźnikowe. Roślinność potencjalna i rzeczywista. Przedmiot i zadania fitosocjologii, terminologia i definicje. Szkoły fitosocjologiczne. Metoda fitosocjologiczna Braun-Blanqueta. Podstawy syntaksonomii – zasady klasyfikacji roślinności. Przyrodnicze podstawy zróżnicowania i rozmieszczenia zbiorowisk leśnych Polski. Przegląd i charakterystyki zespołów leśnych Polski : bory i bory mieszane, dąbrowy, buczyny, grądy, łęgi, olsy, brzeziny. Zmienność regionalna zespołów leśnych i zbiorowiska wikaryzujące. Zmienność siedliskowa i sezonowa zespołów leśnych z różnych grup. Toposekwencja zbiorowisk leśnych. Dynamiczne kręgi zbiorowisk roślinnych i ich znaczenie w sukcesji i regeneracji zbiorowisk leśnych. Kompleksy zbiorowisk roślinnych w skali krajobrazowej. Przekształcenia zbiorowisk leśnych, rodzaje, przyczyny, metody oceny. Wpływ zmian klimatycznych i eutrofizacji na aktualne tendencje przemian zespołów leśnych Polski.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi