Fizjologia roślin drzewiastych

2021L

Kod przedmiotu59S1P-FRD
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówospodarka wodna komórki roślinnej. Pobieranie i transport wody. Procesy fotosyntezy i oddychania. Odżywianie mineralne i gospodarka azotowa roślin. Wzrost i rozwój roślin oraz ich regulacja przez czynniki endogenne i egzogenne (cykl rozwojowy drzew, spoczynek nasion, kiełkowanie, korelacja, regeneracja, regulatory wzrostu i rozwoju roślin). Starzenie się roślin. Fizjologia odporności roślin na stresy.,ĆWICZENIA:Zjawiska osmotyczne w komórce roślinnej. Migracja wody w roślinie. Pomiar intensywności transpiracji. Ekstrakcja i identyfikacja barwników fotosyntetycznych. Widmo absorpcji barwników fotosyntetycznych. Fluorescencja chlorofilu. Produkty i inhibitory oddychania tlenowego roślin. Pomiar intensywności procesów oddechowych. Reakcje roślin na czynniki stresowe. Morfologia i fizjologia kiełkowania nasion. Metabolity wtórne. Odżywianie mineralne i gospodarka azotowa roślin. Hormonalna regulacja rozwoju roślin.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi