Gleboznawstwo i mikrobiologia leśna II

2021L

Kod przedmiotu59S1P-GML2
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówharakterystyka bakterii, grzybów i wirusów. Metabolizm drobnoustrojów. Zagrożenie środowiska przez toksyny wytwarzane przez bakterie i grzyby. Różnorodność mikrobiologiczna siedlisk leśnych. Właściwości mikrobiologiczne gleb leśnych. Rola i znaczenie mikroorganizmów w ekosystemach leśnych. Bakterioryza. Mikoryza. Występowanie drobnoustrojów w różnych ekosystemach. Rola drobnoustrojów w utrzymywaniu homeostazy. Woda jako środowisko życia drobnoustrojów. Rola drobnoustrojów w przemianach związków mineralnych i organicznych w glebach oraz w zbiornikach wodnych ekosystemów leśnych. Charakterystyka drobnoustrojów biorących udział w biogeochemii pierwiastków. Znaczenie drobnoustrojów w utylizacji odpadów i ścieków oraz w procesach remediacji. Powietrze jako środowisko życia drobnoustrojów. Mikroorganizmy runa leśnego. Znaczenie drobnoustrojów epifitycznych. Znaczenie mikrobiologii w powiększaniu zasobów żywności. ,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Mikroskop i mikroskopowanie. Metody przygotowania preparatów mikroskopowych i mierzenia drobnoustrojów. Metody barwienia. Charakterystyka bakterii, grzybów pleśniowych i drożdży. Zasady izolacji, hodowli i identyfikacji drobnoustrojów. Diagnostyka drobnoustrojów. Wzrost i namnażanie się drobnoustrojów. Metody określania liczby drobnoustrojów. Wpływ czynników fizycznych i chemicznych na drobnoustroje. Wzajemne stosunki między drobnoustrojami. Mikrobiologiczny rozkład bezazotowej substancji organicznej. Fermentacje. Drobnoustroje uczestniczące w przemianach organicznych związków azotu. Środowiskowe znaczenie procesów nitryfikacji i denitryfikacji. Rola drobnoustrojów wiążących N2 oraz uczestniczących w przemianach makro- i mikroskładników w różnych środowiskach. Określanie stopnia mikrobiologicznego zanieczyszczenia gleby, wody i powietrza.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi