Hodowla lasu II

2023Z

Kod przedmiotu59S1P-HL2
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia terenowe
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówielęgnacja biocenozy, siedliska, drzewostanu. Podstawy przyrostowe. Ogólne zasady pielęgnowania drzewostanów. Fazy rozwojowe drzewostanu a zabiegi pielęgnacyjne. Charakterystyka ogólna czyszczeń wczesnych i późnych. Pielęgnowanie upraw. Czyszczenia wczesne. Pielęgnowanie młodników i ich kategorie. Czyszczenia późne. Pielęgnowanie drzewostanów trzebieże wczesne i późne. Wprowadzania dolnych warstw drzewostanu. Podkrzesywanie. Współczesne modele trzebieżowe. ,ĆWICZENIA TERENOWE:Wyznaczenie trzebieży.,ĆWICZENIA AUDYTORYJNE:Pielęgnowanie wybranych gatunków. Pielęgnowanie upraw, młodników, drzewostanów dojrzewających i dojrzałych, wyznaczanie drzew w czyszczeniach późnych i trzebieży wczesnej. Intensywność trzebieży.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi-