Maszynoznawstwo leśne

2022Z

Kod przedmiotu59S1P-MAL
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceGleboznawstwo i mikrobiologia leśna I, Gleboznawstwo i mikrobiologia leśna II
Wymagania wstępneOgólna znajomość środowiska leśnego
Opis ćwiczeń
Opis wykładówprowadzenie do techniki leśnej – treści programowe i podstawowa literatura, specyfika maszyn i narzędzi leśnych, systematyka środków technicznych używanych do uprawy i pielęgnacji gleb leśnych. Środki techniczne do uprawy i pielęgnacji gleby – systematyka oraz rozwiązania konstrukcyjne pługów lemieszowych i talerzowych, pogłębiaczy, kultywatorów, bron, wałów i pielników. Maszyny do odnawiania lasów i zalesiania gruntów – systematyka oraz rozwiązania konstrukcyjne aktywnych pługów, bron, łopat i motyk, glebogryzarek, glebofrezarek oraz rozdrabniaczy pozostałości leśnych. Środki techniczne do siewu nasion i sadzenia roślin – systematyka oraz rozwiązania konstrukcyjne siewników, sadzarek i świdrów glebowych. Maszyny i urządzenia do ochrony i pielęgnacji lasu – systematyka oraz rozwiązania konstrukcyjne kos spalinowych, kosiarek, sekatorów, pił, podkrzesywarek, pilarek specjalnych, opryskiwaczy, opylaczy i sprzętu do ochrony przeciwpożarowej. Pilarki spalinowe – systematyka pilarek, silnik i jego zespoły robocze, modyfikacje silników. Wysokowydajne maszyny do pozyskiwania drewna – systematyka oraz rozwiązania konstrukcyjne maszyn ścinkowych oraz kombajnów zrębowych (harwesterów), maszyny do pozyskiwania drewna z dużych obszarów. Specjalistyczne ciągniki leśne – systematyka, układy jezdne, skidery linowe i chwytakowe, klembanki, forwardery, ogólne zasady zrywki drewna.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Maszyny do zakładania upraw leśnych – przygotowanie powierzchni leśnej do uprawy gleby – karczowniki, wycinarki, zgrabiarki, rozdrabniacze (mulczery). Maszyny do zakładania upraw leśnych – uprawa gleby (cz. 1) – pługi lemieszowe, pługi talerzowe, pługi lemieszowo-talerzowe, pługi ślimakowe. Maszyny do zakładania upraw leśnych – uprawa gleby (cz. 2) – aktywne pługi talerzowe, pogłębiacze (głębosze), glebogryzarki, glebofrezarki, środki techniczne do przygotowywania placówek. Maszyny do zakładania upraw leśnych – siew i sadzenie – siewniki, sadzarki z ręcznym umieszczaniem sadzonek w glebie, sadzarki z podajnikami bezchwytakowymi, chwytakowymi i karuzelowymi, sadzarki do zakładania upraw roślin energetycznych, głowice sadzące, świdry glebowe. Maszyny do pielęgnowania upraw leśnych i drzewostanów – brony pielęgnacyjne, kosy spalinowe, kosiarki, podkrzesywarki, pilarki specjalne, opryskiwacze, walka z pożarami. Pilarki spalinowe – główne zespoły, układ rozruchowy, zespół tnący, zespół sterujący, wyposażenie drwala. Maszynowe pozyskiwanie drewna – ciągnikowe urządzenia do pozyskiwania drewna, ścinarki, harwestery, okrzesywarki, pakieciarki, symulatory do nauki technik pracy.
Cel kształceniaPrzekazanie podstawowych wiadomości o maszynach stosowanych w pracach leśnych. Przedstawienie wymagań stawianych poszczególnym grupom maszyn oraz zaprezentowanie budowy, zasady działania, regulacji i funkcjonowania wybranych środków technicznych stosowanych w produkcji leśnej.
Literatura podstawowa1) Więsik J., Aniszewska M., Urządzenia techniczne w produkcji leśnej. T. 1. Urządzenia do hodowli i ochrony lasu, t. 1, SGGW Warszawa, 2011, s. 380 2) Laurow Z., Pozyskiwanie drewna i podstawowe wiadomości o jego przerobie, SGGW Warszawa, 1999, s. 378 3) Więsik J., Pilarki przenośne. Budowa i eksploatacja, Fundacja Rozwój SGGW, 2005, s. 236 4) Sztyber J.F., Narzędzia i maszyny do głównych operacji pozyskiwania drewna: notatki autoryzowane, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2007, s. 299 5) Suwała M., Poradnik użytkowania lasu, Oficyna Edytorska "Wydawnictwo Świat", 2000, s. 366 6) Szumicki D., Urbaniak W., Budowa i obsługa techniczna forwarderów i harwesterów, Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn Leśnych, 2012, s. 143 7) Per-Erik Person, Working in Harvesting Teams, t. 1, Mora in Europe, 2013, s. 13:70 8) Per-Erik Person, Working in Harvesting Teams, t. 2, Mora in Europe, 2012, s. 9:35 9) Gazeta, Drwal, Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o., 2004- 10) Gazeta, Nowa Gazeta Leśna, Lasmedia Sp. z o.o., 2012- 11) Więsik J., Urządzenia techniczne w produkcji leśnej. Tom 2. Maszyny i urządzenia do pozyskiwania i transportu drewna, t. 2, Wydawnictwo SGGW, 2015, s. 592
Literatura uzupełniająca1) Hoffman L., Zasady i techniki pracy maszynami wielooperacyjnymi, Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn Leśnych, 2006, s. 52 2) Kapral J., Wiśniewski J., Krzypkowski A., Cudak K., Maszynowe technologie pozyskiwania drewna, Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn Leśnych, 2006, s. 63 3) Basiński J., Operator pilarki do ścinki drzew, Wydawnictwo KaBe, 2009, s. 136 4) Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Poradnik dla operatora maszyn leśnych agregatowanych na ciągnikach, Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych, 2008, s. 174 5) Kubiak M., Transport leśny, Wydawnictwo AR in. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, 1998, s. 343 6) Giefing D.F., Podkrzesywanie drzew w lesie, Wydawnictwo AR im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, 1999, s. 168 7) Moskalik T., Model maszynowego pozyskiwania drewna w zrównoważonym leśnictwie polskim, Wydawnictwo SGGW, 2004, s. 134 8) Tomczak A., Jelonek T., Grzywiński W., Pozyskiwanie drewna pilarką, &P Oficyna Wydawnicza w Poznaniu, 2012, s. 240
UwagiDopuszczalna nieobecność na 2 godzinach zajęć z ćwiczeń laboratoryjnych