Meteorologia i klimatologia leśna

2021Z

Kod przedmiotu59S1P-MKL
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówakres i zadania meteorologii w naukach leśnych. Atmosfera ziemska- skład, budowa, znaczenie. Promieniowanie słoneczne i jego rozkład. Bilanse promieniowania. Ciepło i temperatura, bilans cieplny. Przemiany fazowe wody. Opady atmosferyczne. Gospodarka wodna obszarów leśnych. Cyrkulacja atmosferyczna i ruch mas powietrza. Procesy i czynniki pogodotwórcze. Przewidywanie pogody – synoptyka. Pogodowe zjawiska zagrażające obszarom leśnym. System klimatyczny. Zmiany klimatu i ich wpływ na obszary leśne i gospodarkę leśną- zagrożenia, wyzwania, adaptacja. Bonitacja klimatyczna i wskaźniki klimatyczne. Lasy stref klimatycznych,ĆWICZENIA AUDYTORYJNE:Obserwacje i pomiary na stacji meteorologicznej. Aktynometria. Temperatura powietrza i kreślenie izoterm. Parowanie i wilgotność, produkty kondensacji pary wodnej, opady atmosferyczne. Ciśnienie atmosferyczne i jego wahania. Ruch mas powietrza. Przewidywanie pogody - synoptyka. Obliczanie wskaźników wymiany energetycznej i gazowej w lesie. Prognozowanie zjawisk szkodliwych dla leśnictwa,, okresów posusznych i suchych. Wyodrębnianie obszarów sprzyjających i ograniczających gospodarkę leśną. Meteorologia w służbie leśnictwa
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi