Nowoczesna ochrona przyrody w środowisku leśnym

2023Z

Kod przedmiotu59S1P-NOP
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówkosystemy Ziemi – biosfera. Kształtowanie się zasobów przyrody na Ziemi, od powstania życia do dzisiaj. Stan środowiska na początku XXI wieku. Podstawowe zagrożenia dla równowagi ekologicznej. Filozoficzne, naukowe i pragmatyczne podstawy ochrony przyrody. Ewolucja poglądów na ochronę przyrody – dominujące obecnie trendy. Przegląd systemów ochrony przyrody w wybranych krajach. Leśnictwo a ochrona przyrody w dobie zmian klimatu. Cechy charakterystyczne nowocześnie rozumianej ochrony przyrody. Skuteczność działań ochronnych na terenie różnych form ochrony przyrody. Rola społeczeństwa, organizacji pozarządowych i instytucji międzynarodowych w kształtowaniu i realizacji ochrony przyrody. ,ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:Zasoby przyrody w skali globalnej i regionalnej. Ocena stanu środowiska na Warmii i Mazurach. Działania zapobiegające zmianom klimatu w regionie. Formy ochrony przyrody i skuteczność działań ochronnych. Spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi