Ochrona lasu

2023Z

Kod przedmiotu59S1P-OCHLAS
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia terenowe
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówrofilaktyka w ochronie lasu, Metody ochrony lasu, Instrukcja Ochrony Lasu, Charakterystyka i postępowanie ze szkodami biotycznymi, abiotycznymi, antropogenicznymi, Ochrona przeciwpożarowa lasu, Gradacje szkodników leśnych, Zabiegi agrolotnicze w leśnictwie, Środki ochrony roślin, Ochrona lasu przed zwierzyną,ĆWICZENIA TERENOWE:Kontrola występowania szkodników owadzich i grzybowych - w różnych stadiach rozwojowych drzewostanu, Wykonanie kontroli zapędraczenia gleby, Wykonanie jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny, Kontroli rozwoju brudnicy mniszki (transekt, poszukiwania złóż jajowych i egzuwiów), Zapoznanie z metodą ogniskowo - kompleksową, zasady tworzenia remiz ,ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:Rozpoznawanie szkodników pierwotnych korzeni - pędraków, gatunków i stadiów owadów znajdowanych podczas jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny. Zasady wypełniania formularzy z Instrukcji Ochrony Lasu, Rozpoznawania żerowisk kambio i ksylofagów,ĆWICZENIA AUDYTORYJNE:Metody rozpoznawania, ewidencjonowania, prognozowania, monitoringu, postępowania ochronnego ze szkodnikami: korzeni, pierwotnymi drzewostanów iglastych, liściastych, wtórnych drzewostanów iglastych, liściastych, upraw, młodników, nasion i owoców. Kontrola rozwoju poszczególnych gatunków szkodliwych owadów. Metody postępowania ochronnego z patologicznymi grzybami w rożnych fazach drzewostanu.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
UwagiKażdy student jest zobowiązany do przyniesienia wylosowanego żerowiska danego owada - jedna z form zaliczenia przedmiotu