Użytkowanie lasu

2023Z

Kod przedmiotu59S1P-UZLAS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia terenowe
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówrganizacja powierzchni cięć i proces technologiczny pozyskiwania drewna w różnych etapach rozwoju drzewostanu. Podstawowe operacje technologiczne i operacje pomocnicze w procesie pozyskiwania. Planowanie prac pozyskaniowych, formy organizacji pracy. Poziomy techniki,systemy i metody pozyskiwania drewna. Użytkowanie lasu w drzewostanach poklęskowych lub znajdujących się w strefach szkodliwego oddziaływania przemysłu. Udostępnienie drzewostanów – jego rola w organizacji procesu pozyskania drewna. Składnice leśne – ich rola,znaczenie, podział i tendencje w procesie pozyskiwania drewna. Pozostałości pozrębowe – sposoby ich zagospodarowania, organizacja procesów technologicznych w aspekcie trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej. Jakość surowca drzewnego – zasady klasyfikacji jakościowo-wymiarowej. Cykl życia. Sektor leśno-drzewny Negatywne oddziaływanie użytkowania lasu na ekosystem leśny i sposoby minimalizowania tego wpływu. Innowacje i trendy w użytkowaniu lasu.,ĆWICZENIA TERENOWE:Wyznaczenie granic powierzchni roboczej. Praktyczna organizacja prac na powierzchni manipulacyjnej. Wykonanie szacunków brakarskich na wyznaczonej działce roboczej. Zaplanowanie przebiegu szlaków operacyjnych. Zapoznanie się z podstawami odbiórki i klasyfikacji surowca na powierzchni leśnej. ,ĆWICZENIA PROJEKTOWE:Projektowanie udostępnienia drzewostanu, planowanie niezbędnych elementów systemu (szlaki technologiczne, składnice, miejsca składowania). Kalkulacja kosztów stałych, zmiennych i jednostkowych przyjętych procesów technologicznych. Określenie podstawowych parametrów przyjętych procesów technologicznych takich jak czasochłonność, wydajność, emisja gazów cieplarnianych, wskaźnik uszkodzenia drzewostanu. Zmiany w środowisku glebowym powodowane procesami użytkowania lasu. Ocena scenariuszy struktury dnia roboczego, metody pomiaru.,ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:Ocena scenariuszy struktury dnia roboczego, metody pomiaru.,ĆWICZENIA AUDYTORYJNE:Podstawy projektowania procesów technologicznych w leśnictwie. Dobór procesów technologicznych, narzędzi, urządzeń i maszyn w różnych sposobach zagospodarowania i warunkach produkcji z uwzględnieniem przepisów oraz zasad obowiązujących przy pozyskiwaniu i manipulacji surowca drzewnego.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi